تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/4/80

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر مصطفي شريف

نام و نام خانوادگي : پريوش محمدي قشلاق

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دكتر قربانعلي‌ سليمي‌

بررسي ميزان عملكرد مديران آموزشي شهر اروميه در ابعاد (رهبري، آموزشي، روابط انساني، حرفه‌اي، اداري) از ديدگاه دبيران و معلمان و دوره‌‌هاي مختلف تحصيلي (80-79)

چكيده

هدف اين تحقيق بررسي ميزان عملكرد مديران شهر اروميه از ديدگاه دبيران و معلمان دوره‌هاي مختلف تحصيلي در ابعاد رهبري، آموزشي، روابط انساني، حرفه‌اي و اداري بوده است. در اين راستا فرضيه‌ِهايي در قالب ابعاد فوق تعبيه و با استفاده از پرسشنامه «ارزيابي عملكرد مدير» از ويس.كا (1998)پس از انطباق با فرهنگ كشور و اعبتارسنجي (98%) در بوتة آزمايش گذاشته شد.

روش تحقيق مورد استفاده، توصيفي – پيمايشي و جامعه آماري شامل 7496 دبير و معلم آموزشگاههاي مختلف شهر اروميه بود. كه پس از تعيين حجم نمونه 402 نفر از آنان با روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي انتخاب و پرسشنامه براي آنان ارسال گرديد. تجزيه و تحليل داده‌ها در دو سطح، آمار توصيفي (فراواني ميانگين، درصد، انحراف معيار) و استنباطي (آزمونهاي كالموگراف – اسميرنف ، تحليل واريانس چند متغيره، توكي و فريدمن) صورت گرفت. يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه در بعد رهبري، رهبري و مديريتي استوار (2/88) در بعد آموزشي، ارزيابي و مشاهده فعاليتهاي كادر آموزشي طبق برنامه منظم (7/88) در بعد روابط انساني، داشتن روابط كاري خوب با اعضاي انجمن اولياء و مربيان (7/88) در بعد حرفه‌اي، تأثير مطلوب بر روي ديگران با ظاهري آراسته و وقت‌شناسي در كارها (7/89) در بعد اداري، داشتن كنترل صحيح روي حفظ اموال و مواد اوليه (93) مورد تاكيد بيشتر دبيران و معلمان بوده است. و همچنين F مشاهده در خصوص ابعاد پنجگانه عملكرد مديران حاكي از آن بود كه بين نظرات دبيران و معلمان در رابطه با عملكرد رهبري (p=0/055)، آموزشي (p=0/79) تفاوت معنادار نبود. ولي درخصوص عملكردهاي روابط انساني (p=0/039)، حرفه‌ِاي (p=0/009) و اداري (p=0/016) تفاوت معناداري وجود داشت. آزمون توكي نيز نشان داد كه اختلاف بين ميانگين نمرات معلمين دوره‌هاي ابتدائي و راهنمايي با دورة متوسطة معنادار بوده است.

مقايسه نظرات دبيران و معلمين درخصوص هر يك از ابعاد عملكردي مديران برحسب جنسيت و سابقه خدمت تدريس حاكي از عدم تفاوت معنادار بوده ولي مقايسه نظرات آنان برحسب سطح تحصيلات نشان داد كه دبيران داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر عملكردهاي رهبري، روابط انساني و اداري مديران را كمتر از معلمين با مدرك ديپلم و فوق ديپلم ارزيابي كرده‌اند. در رتبه‌بندي كلي، دبيران و معلمان عملكرد اداري مديران با ميانگين 48/3 در رتبه اول و عملكرد حرفه‌اي با ميانگين 68/2 در رتبه پنجم قرار گرفت.