تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حفيظ اله رئيس پور

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدباقر کجباف

تاريخ دفاع : 28/9/86

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

اثربخشي آموزش نگرش مذهبي برسلامت روان دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اثربخشي آموزش نگرش مذهبي برسلامت روان دانش آموزان بود. بدين منظور از بين جامعه اماري شامل كليه دانش آموزان دبيرستاني شهر اصفهان كه در سال تحصيلي 86-85 مشغول تحصيل بودند، تعداد 20 دانش آموز دختر و 20 دانش آموز پسر به طور تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايشي و گواه قرار گرفتند. نمونه هاي اين پژوهش عبارت بودند از گروه آزمايشي متشكل از 10 دختر و 10 پسر كه آموزش گروهي نگرش مذهبي در طول 8 جلسه هفتگي دريافت نمودند. و گروه گواه متشكل از همين تعداد دانش آموز كه اين آموزش را دريافت نكردند. فرضيه پژوهش اين بودكه آموزش نگرش مذهبي باعث افزايش ميزان سلامت روان گروه آزمايش نسبت به گروه گواه مي شود. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28) بود كه در سه مرحله پيش آزمون پس آزمون و پيگيري برروي دو گروه آزمايش و گواه اجرا گرديد. نتايج حاصل از تحليل كوواريانس حاكي از آن بود كه آموزش نگرش مذهبي موجب كاهش معناداري در ميانگين نمرات كل سلامت روان گروه آزمايش نسبت به گروه گواه گرديد (001/0 >P) . همچنين اين آموزش موجب كاهش معناداري در ميانگين نمرات علائم جسماني سازي، اضطراب و اختلال خواب ، عملكرد اجتماعي و افسردگي گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه شد(001/0 >P) .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه آموزش نگرش مذهبي مي‌تواند به عنوان يك روش مداخله اي مفيد براي افزايش سلامت روان بكار رود.

كليد واژه : آموزش، نگرش، مذهب، سلامت روان