تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : آرش جهانزاد

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري- دکتر حسين مولوي

تاريخ دفاع : 30/7/86

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر شعله اميري

رابطه هوش هيجاني، منبع کنترل و متغيرهاي جمعيت شناختي با ميزان بي ثباتي ازدواج در زوجين شهر اصفهان

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي رابطه بين هوش هيجاني، منبع كنترل و متغيرهاي جمعيت شناختي با بي ثباتي ازدواج زوجين بود. جامعه آماري اين پژوهش كليه زوجين شهر اصفهان بودند که در سال 86-85 در شهر اصفهان سکونت داشتند. نمونه مورد نظر در اين پژوهش 60 زوج از زوجين شهر اصفهان بودند كه به روش نمونه گيري چند مرحله اي تصادفي از تفريحگاههي مختلف اطراف زاينده رود انتخاب شدند و با توجه به هدف و فرضيه هاي مطرح شده مورد آزمون قرار گرفتند. فرضيه پژوهش اين بود كه بي ثباتي ازدواج با متغيرهائي از قبيل هوش هيجاني، منبع كنترل و متغييرهاي جمعيت شناختي رابطه دارد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامة هوش هيجاني پترايدز و فارنهام، منبع كنترل راتر، بي ثباتي ازدواج (احتمال وقوع طلاق) ادواردز، جانسون و بوث و پرسشنامه جمعيت شناختي محقق ساخته بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t وابسته و تحليل رگرسيون چند متغيري استفاده شد. يافته ها بيانگر اين مطلب بود كه رابطه معنادار منفي بين هوش هيجاني زنان و شوهران و زوجين (به صورت كلي) بي ثباتي ازدواج (احتمال وقوع طلاق) زوجين وجود دارد (001/0 =p ). بين منبع كنترل و احتمال وقوع طلاق شوهران نيز رابطه منفي مشاهده شد (021/0 =p ). اما در ساير موارد هيچ نوع رابطة معناداري ملاحظه نگرديد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که هوش هيجاني و تا حدودي منبع كنترل زوجين، پيش بيني كننده آينده زندگي زوجين و استحكام بخش روابط زناشويي‌ آنان است.

كليد واژه ها: هوش هيجاني، منبع كنترل، بي ثباتي ازدواج، متغيرهاي جمعيت شناختي.