تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهرا آذريان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

تاريخ دفاع : 25/7/86

رشته و گرايش : مشاوره-خانواده

استاد مشاور : دکتر مريم فاتحي زاده

بررسي تأثير آموزش كنترل خشم به شيوه رفتاري شناختي بر خشونت زناشويي زوجين شهرستان شهركرد

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير آموزش كنترل خشم به شيوه ي رفتاري_ شناختي بر خشونت زناشويي زوجين بوده است. نمونه اين تحقيق، 30 زوج از زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهرستان شهركرد در سال 1386 بودند كه به صورت گمارش تصادفي در دو گروه آزمايش (15 زوج) و كنترل(15) زوج جايگزين شدند. متغير وابسته در اين پژوهش خشونت زناشويي بود كه با آزمون محقق ساخته خشونت زناشويي ارزيابي شد. متغير مستقل آموزش كنترل خشم به شيوه ي رفتاري- شناختي بود كه در 7 جلسه تنظيم و به گروه آزمايش آموزش داده شد. فرضيه تحقيق اين بود كه آموزش كنترل خشم به شيوه ي رفتاري- شناختي، بر خشونت زناشويي زوجين مؤثر است. داده ها با استفاده از نرم افزار spss تحليل شد. نتايج نشان داد كه آموزش كنترل خشم به شيوه ي رفتاري- شناختي خشونت زناشويي را كاهش مي دهد. (01/0>p) همچنين آموزش كنترل خشم به شيوه ي رفتاري- شناختي ابعاد خشونت زناشويي(جنسي، عاطفي، كلامي) را كاهش داده است (01/0>p).

كليد واژه ها: خشونت زناشويي، آموزش كنترل خشم، خشونت فيزيكي، خشونت عاطفي، خشونت كلامي، خشونت جنسي.