تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي قربان زاده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر شعله اميري

تاريخ دفاع : 30/7/86

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر ابوالقاسم نوري- دکتر حميدرضا عريضي

رابطه سطوح تحول اخلاقي و رويکردها به عدالت اجتماعي در ميان دانش آموزان متوسطه و دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد شهر اصفهان

چكيده

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه تحول‌اخلاقي با رويکردهاي عدالت‌اجتماعي، اجرا شده است. به اين منظور از بين دانش‌آموزان متوسطه شهر اصفهان و دانشجويان مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان تعداد 463 نفر (228 زن و 235 مرد) به صورت خوشه اي براي پاسخگويي به آزمون تبين مسايل (DIT2) ومقياس عدالت اجتماعي انتخاب شدند. داده هاي حاصل از اجراي پرسشنامه ها نشان داد که اعتبار و پايايي ابزارهاي پژوهش در حد قابل قبولي است. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون گام به گام، آزمون t و تحليل واريانس يک راهه تحليل شدند. يافته ها حاکي از آن بود که بين نمره کلي رشدي (N2) و رويکرد کلي به عدالت اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد. جز درمورد رويکرد فردگرايي اقتصادي، بين سه طرحواره اخلاقي با ساير رويکردهاي عدالت اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد (05/0>P). همچنين، يافته ها نشان داد که جز در مورد طرحواره پاسداشت هنجارها و رويکردهاي انصاف و نياز در بين مقاطع مختلف تحصيلي از لحاظ ميانگين نمرات ساير طرحواره‌هاي اخلاقي و رويکردهاي عدالت اجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد (05/0>P). همچنين، بين دو جنس از نظر ميانگين نمرات طرحواره‌ها تفاوت معنادار ديده نشد، اما از لحاظ ميانگين نمرات رويکردهاي فردگرايي اقتصادي، انصاف و رويکرد کلي به عدالت اجتماعي تفاوت معنادار مشاهده شد. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد که از ميان طرحواره هاي اخلاقي، طرحواره نفع شخصي رويکرد هاي انصاف و برابري را بهتر پيش بيني مي کند، در حالي که طرحواره تفکر پس عرفي پيش بيني کننده بهتري براي رويکرد نياز و رويکرد کلي به عدالت اجتماعي است. قسمت ديگر يافته ها به مقايسه طرحواره‌هاي اخلاقي و رويکردها به عدالت اجتماعي با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي ذيل مربوط بود: سن، رشته تحصيلي، درآمد خانواده، ارزيابي ذهني از وضعيت اقتصادي، سطح تحصيلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر، تعداد فرزندان خانواده، و ترتيب تولد. نتايج در مورد اين متغيرها نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

کليد واژه ها: تحول اخلاقي، رويکردهاي عدالت اجتماعي، طرحواره نفع شخصي، طرحواره پاسداشت هنجارها، طرحواره تفكر پس‌عرفي