تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسن آذرگون

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدباقر کجباف

تاريخ دفاع : 30/7/86

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي- دکتر محمدرضا عابدي

اثر بخشي آموزش ذهن آگاهي بر كاهش نشخوارفكري دانشجويان افسرده دانشگاه اصفهان

چكيده

اين پژوهش به بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر کاهش افسردگي و نشخوارفکري مي پردازد. فرايند آموزش ذهن آگاهي بر اساس نظريه هاي شناختي تيزديل بنا شده است. به اين منظور 36 بيمار مبتلا به افسردگي (12 مرد و 24 زن) به طور تصادفي در 2 گروه آزمايش و کنترل گمارده شدند کليه بيماران پيش از آغاز درمان وپس از آن پرسشنامه هاي افسردگي بک، نشخوارفکري، نگرش ناكارآمد و افكار خودآيند را پر کردند . آموزش به صورت گروهي در 8 جلسه (هفته اي يک جلسه دو ساعته) بر روي گروه آزمايش انجام گرديد. نتايج تحليل کواريانس حاکي از اثر بخشي روش درماني شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بود به طوري که در نمرات بدست آمده از پرسشنامه ها ي افسردگي، نشخوار فکري، نگرش ناكارآمد و افكارخودآيند گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل کاهش محسوسي ديده شد (01/0>p). همچنين مشاهدات کيفي نشان داد اين روش مي تواند در بالا بردن تمرکز و همچنين پيشگيري از افسردگي مؤثر باشد.

كليدواژه: ذهن آگاهي، نشخوارفكري، افسردگي