تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : منيره رئيسي يزدي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر شعله اميري

تاريخ دفاع : 30/7/86

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

بررسي اثربخشي درمان شناختي ـ رفتاري بر عملكرد حل مسئله رياضي دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال در رياضيات پايه‌ پنجم ابتدايي شهر يزد

چكيده

هدف پژوهـش بررسي اثر بخشي درمان شناختي ـ رفتاري بر عملـكرد حل مسئله رياضي دانش‌آموزان دخـتر مبتـلا به اختـلال در رياضيات پايه پنجـم ابتـدايي شهر‌ يـزد بود. جامعـه آماري اين پژوهش شامـل‌ كليه دانـش‌آموزان‌دختر مبتلا به اختلال در رياضيات بودند، كه در سال تحصيلي 86ـ85 در پايه پنجم مقطع ابتدايي در شهر يزد مشغول به تحصيل بودند؛ نمونه مورد نظر پژوهش، 30 نفر از دانش‌آموزان مبتلا به اختلال در رياضيات بودند كه شيوه انتخاب آنها به اين صورت بود كه ابتدا به روش نمونه‌گيري تصادفي چند مرحله‌اي هشت مدرسه و در نهايت هشت كلاس انتخاب و از بين دانش آموزان اين مدارس كه در درس رياضي مشكل داشتند، ابتدا تعداد دويست نفر انتخاب شدند كه از بين اين دويست نفر، پس از اجراي آزمون تشخيصي ايران كي مت، سي دانش آموز، مبتلا به اختلال در رياضيات تشخيص داده شدند كه با گمارش تصادفي، پانزده دانش آموز در گروه آزمايش و پانزده دانش آموز در گروه گواه قرار داده شدند. سپس گروه آزمايش در طي 10 جلسه تحت درمان شناختي ـ رفتاري قرار گرفتند، در حالي كه گروه گواه هيچ‌گونه مداخله‌اي را دريافت نكردند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، آزمون تشخيصي ايران كي‌مت، آزمون هوش‌ كتل، پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي و آزمون حل مسئله رياضي بود كه آزمون حل مسئله رياضي در مراحل پيش‌آزمون، پس آزمون و پيگيري مورد استفاده قرار گرفت. يافته هاي اصلي به دست آمده از روش آماري تحليل كوواريانس نشان داد كه بين ميانگين نمرات پس آزمون و آزمون پيگيري حل مسئله رياضي آزمودني‌هاي گروه آزمايش و گواه، تفاوت معناداري وجود دارد (001/0 >P). هم‌چنين يافته هاي فرعي پژوهش نشان داد كه بين عملكرد حل مسئله رياضي و وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي آزمودني‌هاي گروه آزمايش و گواه رابطه وجود ندارد؛ اما بين عملكرد حل مسئله رياضي و ساير متغيرهاي جمعيت شناختي آزمودني‌هاي گروه آزمايش و گواه رابطه وجود دارد(01/0 >P). در مجموع يافته هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه درمان شناختي ـ رفتاري مي‌تواند به عنوان يك روش درماني مؤثر، براي دانش‌آموزان مبتلا به اختلال در رياضيات مورد استفاده قرار گيرد.

كليد واژه‌ها: اختلال در رياضيات، درمان شناختي ـ رفتاري، عملكرد حل مسئله رياضي