تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نجيمه اميني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجايي پور

تاريخ دفاع : 29/7/86

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي رابطه بين مدل هاي سازماني (ماشين، موجود زنده، مغز) و ميزان پذيرش تغيير توسط مديران بر اساس نظرات دبيران دبيرستان هاي دخترانه شهر اصفهان

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين مدل هاي سازماني (ماشين، موجود زنده، مغز) و ميزان پذيرش تغيير توسط مديران بر اساس نظرات دبيران دبيرستان هاي دخترانه شهر اصفهان بود. سئوالات پژوهش با در نظر گرفتن ويژگي هاي مدل هاي سازماني (ماشين، موجود زنده، مغز) و تمايل مديران به ايجاد تغيير در تکنولوژي، کارکنان و ساختار و نيز با توجه به ويژگي هاي دموگرافيک نمونه آماري (مدرک تحصيلي، سابقه خدمت و رشته تحصيلي) تدوين شد و مورد بررسي قرار گرفت. روش تحقيق مورد استفاده توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل کليه دبيران دبيرستان هاي دخترانه شهر اصفهان در سال تحصيلي 86- 85 بود و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي، 130 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه هاي محقق ساخته مدل هاي سازماني با 39 سئوال و ميزان پذيرش تغيير با 21 سئوال بسته پاسخ بر اساس مقياس درجه بندي ليکرت بود. ضريب پايايي با استفاده از فرمول کرونباخ 86/0 براي پرسشنامه مدل هاي سازماني و 91/0 براي پرسشنامه ميزان پذيرش تغيير بدست آمد. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (ضريب همبستگي، آزمون t مستقل، تحليل واريانس و تحليل رگرسيون چند گانه) صورت گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد بين مدل هاي سازماني (ماشين، موجود زنده، مغز) و ميزان پذيرش تغيير توسط مديران رابطه ي معني دار و مثبت وجود دارد. مدل موجود زنده و مدل مغز پيش بيني کننده پذيرش تغيير بوده اند، بطوريکه مدل موجود زنده به تنهايي 27 درصد پذيرش تغيير را تبيين کرد و با ورود متغير مدل مغز ميزان واريانس تبيين شده به 30 درصد افزايش يافت. علاوه بر اين بين نظرات دبيران با توجه به مدرک تحصيلي، سابقه خدمت و رشته تحصيلي آنان تفاوت معناداري مشاهده نگرديد.

واژه هاي کليدي: مدل هاي سازماني، استعاره هاي سازمان، تغيير سازماني، مدير مدرسه.