تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ناهيد نادري بني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

تاريخ دفاع : 15/7/86

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : عبدالرسول جمشيديان

بررسي ديدگاههاي كاركنان، مديران و سرپرستان شركت پالايش نفت اصفهان در مورد افزايش توانمندي هاي شغلي آنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت

چكيده

اين تحقيق به بررسي ديدگاههاي كاركنان، مديران و سرپرستان شركت پالايش نفت اصفهان در مورد افزايش توانمندي هاي شغلي آنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت پرداخته است.روش اين تحقيق از نوع توصيفي- پيمايشي بود .جامعه آماري آن را مديران و کارکنان رسمي مشغول به خدمت شرکت پالايش نفت اصفهان تشکيل داده و نمونه گيري آن به شيوه طبقه اي متناسب با حجم صورت پذيرفته است. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد.روايي محتوايي آن توسط متخصصان رشته مديريت آموزشي مورد تاييدقرار گرفت وضريب پايايي آن از طريق الفاي کرونباخ 89/0 محاسبه گرديد. به منظورتجزيه تحليل داده ها از آزمونهاي t تک متغيره، T هتلينک،تحليل واريانس وتعقيبي توکي استفاده شده است. نتايج نشان داد از ديدگاه کارکنان توانمندي هاي آنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت بيشتر از سطح متوسط افزايش يافته بود. ساير نتايج حاکي از آن بود که از ديدگاه مديران افزايش توانمندي هاي کارکنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت تنها در مولفه هاي مسئوليت پذيري، راهبرد گزيني، سازگاري، رقابت و يادگيري صورت پذيرفته و در ساير مولفه ها اين افزايش کمتر از حد متوسط بوده است. يکي از پيشنهادات مهم در راستاي نتايج تحقيق تشکيل تيم هاي تخصصي با توجه به ساختار سازماني واحد آموزش مي باشد.

کليد واژه: توانمندسازي، آموزش هاي ضمن خدمت، مسئوليت پزيري، رقابت، خلاقيت، سازگاري