تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهران مختاري کرچگاني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

تاريخ دفاع : 2/7/86

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سعيد رجايي پور

بررسي رابطه بين اعتماد دبيران دبيرستانهاي شهرستان لنجان به مديران با اثربخشي عملكرد دبيران در سال تحصيلي 86-1385

چكيده

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين اعتماد دبيران دبيرستانهاي شهرستان لنجان به مديران با اثربخشي عملكرد دبيران در سال تحصيلي 86-1385 بود كه در قالب 9 فرضيه با در نظر گرفتن ابعاد اعتماد از نظر دبيران و ابعاد اثربخشي از نظر دانش‌آموزان انجام شد. در اين پژوهش از روش توصيفي - پيمايشي از نوع همبستگي استفاده شد. جامعه آماري شامل كليه دبيران (984 = N) و دانش‌آموزان دوره متوسطه (15650 = N) شهرستان لنجان بود كه از اين تعداد 130 نفر دبير و 256 نفر دانش‌آموز با استفاده از روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي به صورت تصادفي انتخاب شد. ابزار جمع‌آوري داده‌ها شامل دو پرسشنامه اعتماد به مدير با 35 سؤال بسته پاسخ و پرسشنامه اثربخشي عملكرد دبيران با 40 سؤال بسته پاسخ براساس مقياس درجه‌بندي ليكرت با ضريب پايايي 87/0 و 83/0 بود. تجزيه و تحليل داده‌ها در دو سطح آمار توصيفي (فراواني، درصد،فراواني تراكمي، ميانگين، انحراف معيار و واريانس) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، آزمون كالموگروف اسميرنف، رگرسيون چندگانه و آزمون t تك‌نمونه‌اي) صورت گرفت. يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه بين هريك از ابعاد ششگانه اعتماد(ثبات رفتار مدير نسبت به دبيران،ثبات رفتار مدير در موقعيت‌هاي مختلف،صحت گفتار مدير نسبت به دبيران،صحت گفتار مدير در موقعيت‌هاي مختلف،تناسب اطلاعات مطرح شده توسط مدير و قابليت اعتماد تام به مدير) با اثربخشي عملكرد دبيران رابطه وجود داشت و با افزايش هريك از ابعاد اعتماد، اثربخشي عملكرد دبيران نيز افزايش يافت. يافته‌ها همچنين نشان داد كه اثربخشي عملكرد دبيران و اعتماد به مديران در شهرستان لنجان بالاتر از حد متوسط است.

كليد واژه‌ها: اعتماد،اثربخشي،عملكرد،دبير،مدير مدرسه