تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سمانه نجارپوريان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مريم فاتحي زاده

تاريخ دفاع : 30/7/86

رشته و گرايش : مشاوره-خانواده

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

تأثير مشاوره گروهي به شيوه شناختي- معنايي بر توافق پذيري همسران افراد پارانوئيد شهر اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي تأثير مشاوره شناختي-  معنايي بر توافق پذيري همسران بيماران پارانوئيد بود. نمونه پژوهش 18 نفر از همسران افراد داراي اختلال شخصيت پارانوئيد و اختلال هذياني با هذيان حسادت و سوء ظن بودند که در فاصله سالهاي 1384 تا 1386 در بيمارستان روانپزشکي خورشيد بستري شده بودند و از طريق نمونه گيري تصادفي در دسترس در دو گروه آزمايش(9 نفر) و گواه(9 نفر) جايگزين شدند. متغيرهاي وابسته در اين پژوهش توافق پذيري زناشويي و فردي، سازگاري زناشويي و رضايتمندي زناشويي بود که با آزمون هاي توافق پذيري زناشويي محقق ساخته، توافق پذيري فردي کاستا و مک گرا ، سازگاري زناشويي اسپانير و رضايتمندي زناشويي اينريچ ارزيابي شدند. متغير مستقل مشاوره شناختي- معنايي بود که در هشت جلسه تنظيم و به گروه آزمايش ارائه شد. فرضيه هاي تحقيق عبارت از تأثير مشاوره شناختي- معنايي بر توافق پذيري فردي و زناشويي، رضايتمندي زناشويي و ابعاد آنها و سازگاري زناشويي بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS تحليل شد. نتايج نشان داد که مشاوره شناختي- معنايي توافق پذيري زناشويي(05/0>P) و توافق پذيري فردي، سازگاري زناشويي و رضايتمندي زناشويي(01/0>P) را بهبود بخشيده است. همچنين مشاوره شناختي- معنايي در حيطه توافق پذيري زناشويي بر ابعاد اعتماد و سادگي(01/0>P)، در حيطه توافق پذيري فردي بر بعد اعتماد(05/0>P) و در حيطه رضايتمندي زناشويي بر ابعاد تحريف آرماني، ارتباط، حل تعارض، مديريت مالي، فرزند پروري و خانواده و دوستان(01/0>P) و بر ابعاد رضايت زناشويي ،رابطه جنسي و نقش هاي مساوات طلبانه(05/0>P) تأثير داشته است.

کليد واژه­ها: اختلال پارانويا، مشاوره شناختي- معنايي، توافق پذيري زناشويي/ فردي، سازگاري زناشويي، رضايتمندي زناشويي