تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : بنفشه اميدوار

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مريم فاتحي زاده

تاريخ دفاع : 28/7/86

رشته و گرايش : مشاوره-خانواده

استاد مشاور : دکتر سيد احمد احمدي

بررسي تأثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظارات و نگرش هاي زناشويي دانشجويان در آستانه ازدواج در شهر شيراز

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير آموزش پيش ازازدواج بر انتظارات و نگرشهاي زناشويي دانشجويان در آستانه ازدواج بود.فرضيه هاي پژوهش شامل بررسي تأثير آموزش پيش از ازدواج بر بهبود انتظارات زناشويي و ابعاد آن و نگرشهاي زناشويي و ابعاد آن در دانشجويان در آستانه ازدواج بود. روش اين تحقيق نيمه تجربي بوده و از طرح پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماري در اين پژوهش كليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز بودند كه در دوران آشنايي يا در دوران نامزدي قرار داشتند. براي انتخاب نمونه207 نفر از دانشجويان داوطلب شركت در دوره آموزشي به دو پرسشنامه انتظارات و نگرشهاي زندگي زناشويي پاسخ دادند. سپس 92 نفر که در اين آزمونها نمرات بالاتري داشتند انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل (46 نفر در گروه آزمايش و 46 نفر در گروه کنترل) قرار گرفتند.متغيرهاي وابسته دراين پژوهش انتظارات زناشويي و نگرشهاي زناشويي بود كه با پرسشنامه هاي انتظارات زناشويي و نگرشهاي زناشويي ارزيابي شد.متغيرمستقل آموزش پيش ازازدواج بود كه درهفت جلسه به گروه آزمايش،آموزش داده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد كه آموزش پيش از ازدواج، انتظارات زنا شويي (05/0>P) و نگرشهاي زنا شويي (05/0>P) دانشجويان در آستانه ازدواج را به طرز معناداري بهبود بخشيده است. آموزش تفاوت معناداري در دانشجويان دختر و پسر هم در مورد انتظارات و هم در مورد نگرشها ايجاد نكرد.همچنين آموزش پيش از ازدواج در دانشجويان در آستانه ازدواج، ابعادانتظارات شامل انتظار از همسر به عنوان دوست وحامي (05/0>P)،انتظارات از زندگي زناشويي (05/0>P)،انتظارات از يک رابطه ايده آل (05/0>P) و ابعاد نگرشها شامل ايده آل سازي زندگي زناشويي به عنوان يك رابطه بدون مشكل (05/0>P) ، نگرشهاي نقش جنسيتي و آرماني (05/0>P) ،نگرش به زندگي زناشويي بعنوان يک رابطه در معرض خطر(05/0>P)، را بطور معنا داري بهبود بخشيده است.آموزش در حيطه انتظار از همسر به عنوان دوست و حامي در دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري داشته است (05/0>P) اما در حيطه هاي ديگر انتظارات و نگرشهاي زناشويي تفاوت معناداري در دو جنس مشاهده نشد.