تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيده ليلا ميراحمدي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

تاريخ دفاع : 24/7/86

رشته و گرايش : مشاوره-خانواده

استاد مشاور : دکتر فاطمه بهرامي

تأثير زوج درماني كوتاه مدت به شيوه خود تنظيمي بر خوش بيني و شادي زوجين شهر اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير زوج درماني كوتاه مدت به شيوه خودتنظيمي بر خوش بيني و شادي زوجين شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش نيمه تجربي با استفاده از پيش آزمون-پس آزمون و گروه آزمايش وكنترل بود.30 زوج از زوجين مراجعه كننده به كانون فرهنگي صاحب الزمان شهر اصفهان در سال 1386به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (15 زوج) و گروه گواه (15 زوج) جايگزين شدند. متغيرهاي وابسته در اين پژوهش خوش بيني و شادي بودند كه توسط آزمون هاي خوش بيني و شادكامي ارزيابي شدند. گروه آزمايش در 8 جلسه، زوج درماني كوتاه مدت به شيوه خودتنظيمي شركت نمودند. فرضيه هاي تحقيق آن بود كه زوج درماني كوتاه مدت به شيوه خودتنظيمي خوش بيني و شادي زوجين را افزايش داده و تأثير آن بر خوش بيني و شادي بر حسب جنسيت متفاوت است.همچنين زوج درماني كوتاه مدت به شيوه خودتنظيمي بر ابعاد خوش بيني مؤثر است. داده ها با نرم افزار spss تحليل شد. نتايج نشان داد كه زوج درماني كوتاه مدت به شيوه خودتنظيمي خوش بيني (05/0>p) و شادي (05/0>p) زوجين را افزايش داده است. تأثير اين رويكرد بر خوش بيني و شادي بر حسب جنسيت تفاوت نداشته است (05/0<p) ولي بر ابعاد خوش بيني زوجين مؤثر بوده است(05/0>p).

كليد واژه ها: خوش بيني ، شادي ، زوج درماني كوتاه مدت به شيوه خودتنظيمي