تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : صمد اسلامي مهر

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر فاطمه بهرامي

تاريخ دفاع : 22/4/87

رشته و گرايش : مشاوره- خانواده

استاد مشاور : دکتر عذرا اعتمادي

اثر بخشي درمان هيجان‌مدار بر سبك‌هاي دلبستگي زوجين شهر اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تاثير زوج درماني هيجان مدار بر سبکهاي دلبستگي زوجين شهر اصفهان بود. اين پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون، پس آزمون با گروه كنترل و آزمايش است. جامعه آماري، كليه زوجين مراجعه كننده به مركز مشاوره شهر اصفهان بودند. نمونه شامل 30 زوج از زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره در سال 86 به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (15زوج) و كنترل (15زوج) قرار داده شدند. متغير وابسته در اين پژوهش سبکهاي دلبستگي بود که توسط پرسشنامه تجربه روابط نزديک (سبکهاي دلبستگي) کلارک و شيور ارزيابي شد. گروه آزمايش به مدت 10 جلسه تحت زوج درماني هيجان مدار قرار گرفتند و درپايان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.فرضيه هاي تحقيق آن بود که تاثير زوج درماني هيجان مدار بر ميانگين نمرات اضطراب و اجتناب گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل موثر است و تاثير آن بر نمرات اجتناب و اضطراب مردان و زنان متفاوت است و سبک دلبستگي در زنان و مردان متفاوت است وبر بهبود سبکهاي دلبستگي زوجين موثر است .يافته‌هاي اين تحقيق با استفاده از نرم افزاز spss نشان داد كه: زوج درماني هيجان مداربر ميانگين نمرات اضطراب و اجتناب گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل موثر است (01/0>p)،. بعلاوه تاثير شيوه درمان فوق بر نمرات اجتناب و اضطراب مردان و زنان معنادار نيست (05/0<p)، سبک دلبستگي در زنان و مردان تفاوت معنادارداري ندارد (05/0<p) .و همچنين تاثير اين درمان بر بهبود سبکهاي دلبستگي زوجين معنادار نبوده است (05/0<p).

کليد واژه ها: زو ج درماني، درمان هيجان مدار، سبکهاي دلبستگي،اضطراب ، اجتناب