تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم صالح زاده ابرقوئي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مهرداد کلانتري

تاريخ دفاع : 25/6/87

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي- دکتر محمدرضا نجفي

بررسي اثر بخشي گروه‌درماني شناختي- رفتاري بر افسردگي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع مقاوم به داروي شهر اصفهان

چكيده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي - رفتاري بر افسردگي و کيفيت زندگي بيماران مبتلا به صرع مقاوم به داروي شهر اصفهان بود. بدين منظور، 20 نفر بيمار مبتلا به صرع مقاوم به دارو به طور تصادفي انتخاب شده و در دو گروه آزمايش (10 نفر) و گواه (10 نفر) قرار گرفتند. درمان شناختي – رفتاري، طي 8 جلسه هفتگي در بيمارستان آيت ا... کاشاني شهر اصفهان انجام شد. پرسشنامه هاي کيفيت زندگي در صرع، مقياس افسردگي هاميلتون و مقياس نگرشهاي ناکارآمد در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون تکميل گرديد. نتايج تحليل کوواريانس نشان داد که ميانگين نمرات افسردگي گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون، کاهش معناداري پيدا کرده است (p<0.0001). نتايج همچنين نشان داد که ميانگين نمرات کيفيت زندگي گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون، افزايش معناداري پيدا کرده است (p<0.0001). همچنين ميانگين نمرات نگرش هاي ناکارآمد اعضاي گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون، کاهش معناداري پيدا کرده بود (p<0.001).

کليد واژه‌ها: گروه درماني شناختي رفتاري، افسردگي، کيفيت زندگي، نگرش هاي ناکارآمد، صرع مقاوم به دارو