تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم زيني وند

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدباقر کجباف-

تاريخ دفاع : 17/4/87

رشته و گرايش : روانشناسي كودكان استثنائي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي- دكتر شعله اميري

مقايسه اثربخشي روشهاي چند حسي فرنالد و اورتون بر عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان

چكيده

موضوع اين پژوهش مقايسه اثر بخشي روشهاي چندحسي فرنالد و اورتون بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان بود. روش پژوهش آزمايشي و از طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعـه آماري اين پژوهش شامـل‌ كليه دانـش‌آموزان پسر نارساخواني بود كه در سال تحصيلي 87 ـ86 در پايه سوم مقطع ابتدايي در شهر اصفهان مشغول به تحصيل بودند؛ نمونه مورد نظر پژوهش، 45 نفر از 126 نفر دانش‌آموزان نارساخوان بودند 45که نفر از آنها انتخاب و با گمارش تصادفي، پانزده دانش آموز در گروه آزمايش فرنالد، پانزده دانش آموز در گروه آزمايش اورتون و پانزده دانش آموز در گروه گواه قرار داده شدند. سپس گروه هاي آزمايشي در طي 15 جلسه تحت آموزش به روشهاي فرنالد و اورتون بصورت انفرادي قرار گرفتند، در حالي كه گروه گواه هيچ‌گونه مداخله‌اي را دريافت نكردند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، علاوه بر تشخيص معلم، آزمون تشخيصي خواندن (فرم اکوال) ، آزمون هوش‌ كتل و پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي بود كه آزمون تشخيصي خواندن در مراحل پيش‌آزمون، پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. يافته هاي اصلي به دست آمده از روش آماري تحليل كوواريانس نشان داد كه بين ميانگين نمرات پس آزمون خواندن گروه هاي آزمايش و گواه، تفاوت معناداري وجود دارد (001/0>P) و ميانگين نمرات پس آزمون گروه فرنالد از بقيه گروهها بيشتر بود. علاوه بر اين نتايج مقايسه هاي زوجي نشان داد که بين ميانگين نمرات پس آزمون خواندن دو گروه اورتون و فرنالد نيز تفاوت معناداري وجود دارد (001/0>P). در مجموع يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه روش چند حسي فرنالد در بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان مؤثر تر بوده است.

کليد واژه ها: عملکردخواندن، نارساخواني، روش چند حسي فرنالد، روش چند حسي اورتون