تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ام البنين رودباري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور- دكتر شعله اميري

تاريخ دفاع : 15/4/87

رشته و گرايش : روانشناسي كودكان استثنائي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

مقايسه استفاده ازيک دست و دو دست و تأثير برتري جانبي در سرعت بريل خواني دانش آموزان نابينا پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي

چكيده

اين پژوهش با هدف كلي "مقايسه استفاده ازيک دست و دو دست و تأثير برتري جانبي در سرعت بريل خواني دانش‌آموزان نابينا پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي شهرهاي تهران، اصفهان و كرمان" انجام شده است. جامعه آماري شامل كليه دانش‌‌آموزان مبتلا به آسيبهاي بينايي شاغل به تحصيل در مراكز ويژه نابينايان در شهرهاي تهران، اصفهان و كرمان كه از خط بريل استفاده مي كردند، بود. اين پژوهش در زمره پژوهش هاي علي مقايسه اي قرار مي گيرد. از طريق روش نمونه گيري در دسترس 65 نفر از دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم انتخاب شدند. پس از اجراي آزمون خواندن به صورت انفرادي و اندازه‌گيري مدت زمان خواندن هر دانش آموز، داده ها با استفاده از آزمون کواريانس تحليل شدند. همچنين اثر هوش کنترل شد. ابزار مورد استفاده عبارتند از يك متن داستاني ساده براي هر دو پايه وكرنومتر براي اندازه گيري مدت زمان خواندن متن توسط هر دانش آموز. نتايج نشان داد که بين ميانگين سرعت خواندن دانش آموزاني که با يک دست خط بريل را مي خوانند و دانش آموزاني که با دو دست مي خوانند، تفاوت معناداري(006/0=p) وجود دارد. همچنين بين ميانگين سرعت خواندن دانش آموزاني که با دست چپ مي خوانند و دانش آموزاني که با دست راست مي خوانند، تفاوت معناداري(008/0=p) وجود دارد. در مجموع يافته هاي اين پژوهش حاكي از آن است که دانش آموزاني كه براي خواندن از دست چپ خود استفاده مي كنند، از دانش آموزاني كه در خواندن از دست راست يا هر دو دست خود استفاده مي كنند، سريعتر مي خوانند.

واژه هاي كليدي: سرعت خواندن، بريل، نابينايان، برتري جانبي