تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهرا عباسيان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي

تاريخ دفاع : 22/4/87

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر مختار ملک پور

تاثير بازي درماني شناختي رفتاري بر علايم افسردگي کودکان مقطع دبستان شهرستان اصفهان: مطالعه موردي

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي ميزان اثربخشي بازي درماني شناختي رفتاري بر علايم افسردگي در 4 مورد از کودکان مقطع دبستان شهرستان اصفهان بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه کودکان داراي هوش بالاتر از متوسط مدارس ابتدايي شهرستان اصفهان که افسردگي آنها توسط مادر و معلم تشخيص داده شده باشد و براساس مصاحبه با مادر و معلم اطمينان حاصل شود که داراي عقب ماندگي مرزي نيستند، بود. نمونه مورد پژوهش ،داراي هوش بالاتر از متوسط بودند و طبق نظر آموزگار و معلم و با استفاده از مقياس خودسنجي بيرلسون افسرده تشخيص داده شدند، بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش مقياس خودسنجي بيرلسون براي سنجش افسردگي کودکان 13-7 سال بود. با استفاده از اين مقياس، پيش آزمون و پس آزمون اجرا شد و در انتهاي هر جلسه نيز اين آزمون اجرا شد. در تحليل يافته ها، هم از تحليل کيفي و هم از تحليل آماري استفاده شد. شرح درمان هر مورد به صورت کيفي مورد مطالعه قرار گرفت. تحليل آماري نشان داد که طي ده جلسه کاهش معني داري در ميانگين نمرات افسردگي وجود داشت (001/0=P) و نيز نشان داد که ميانگين هاي پيش آزمون افسردگي به طور معني داري بيشتر از نقطه برش (13) بوده است (005/0=P) و ميانگين هاي پس آزمون افسردگي به طور معني داري کمتر از نقطه برش بوده است (0025/0=P). در مجموع اين يافته ها حاکي از آن است که بازي درماني شناختي رفتاري مي تواند به عنوان يک روش موثر براي کاهش افسردگي کودکان به کار رود.

واژه هاي کليدي: افسردگي کودکي، بازي درماني، مطالعه موردي.