تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رخساره كهنوجي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدباقر کجباف

تاريخ دفاع : 20/12/86

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حميدرضا عريضي- دکتر شعله اميري

اثر بخشي خانواده درماني شناختي ـ رفتاري بر مشكلات رفتاري كودكان خانواده‌هاي در معرض طلاق شهرستان زرند كرمان

چكيده

هدف پژوهش بررسي تأثير خانواده درماني شناختي ـ رفتاري بر كاهش مشكلات رفتاري كودكان خانواده هاي در معرض طلاق است. بدين منظور24 زوج به شكل تصادفي ازميان زوجيني كه به علت مشكلات خانوادگي در خواست طلاق داشتند و جهت مشاوره و كمك به اداره بهزيستي مراجعه كرده، انتخاب و بصورت تصادفي در دو گروه 12 زوج (آزمايش و كنترل) جايگزين شدند. پرسشنامه علائم مرضي كودكان (CSI-4) در مرحله پيش آزمون و پس آزمون بر روي خانواده ها اجرا و متغير وابسته (مشكلات رفتاري كودكان) مورد اندازه گيري قرار گرفت. گروه آزمايش طي 8 جلسه 90 دقيقه اي، مداخلات مبتني بر خانواده درماني شناختي ـ رفتاري را دريافت نمودند. سه ماه پس از اجراي پس‌آزمون پيگيري انجام گرفت. نتايج تحليل كوواريانس حاكي از آن است كه خانواده‌درماني شناختي- رفتاري، موجب كاهش معنادار ميانگين نمرات مشكلات رفتاري كودكان گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل گرديد (001/0=P). بنابراين خانواده درماني شناختي- درماني توانسته است مشكلات رفتاري كودكان خانواده‌هاي در معرض طلاق را كاهش دهد.

واژه‌هاي كليدي: خانواده‌درماني شناختي- رفتاري، مشكلات رفتاري كودكان، خانواده‌هاي در معرض طلاق.