تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهره علاءالديني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدباقر کجباف

تاريخ دفاع : 27/6/87

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

بررسي اثربخشي اميددرماني گروهي بر افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي اثر بخشي اميددرماني گروهي بر کاهش افسردگي و نااميدي و افزايش اميد دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان بوده است. جامعه مورد نظر در اين تحقيق شامل كليه دانشجويان دختري بودند که در سال تحصيلي 87-1386 به مركز مشاوره دانشگاه اصفهان مراجعه كرده و تشخيص افسردگي خفيف تا متوسط دريافت نموده بودند. از 26 نفر از اين افراد توسط مشاورين مركز براي شرکت در اين برنامه درماني دعوت به عمل آمد که در نهايت 20 نفر از آنها به طور تصادفي در دو گروه آزمايش وكنترل قرار داده شدند و گروه آزمايش در 8 جلسه گروهي اميددرماني شرکت نمودند. به منظور اندازه­گيري سازه­هاي مورد نظر مقياس افسردگي بک، پرسشنامه نااميدي بک و پرسشنامه اميد اسنايدر در مراحل پيش­آزمون، پس­آزمون و پيگيري مورد استفاده قرار گرفت. فرض پژوهش بر آن بود که اميددرماني مي­تواند افسردگي و نااميدي را کاهش و اميد و مؤلفه­هاي آن را افزايش دهد. سپس داده­ها با استفاده از تحليل کواريانس تحليل شد. نتايج حاکي از آن بود که اين برنامه درماني منجر به کاهش افسردگي(01/0 =p) و افزايش اميد(018/0 =p) شده و اين آثار تا يک ماه پس از اجراي درمان تداوم داشته است(019/0 و033/0 =p). نتايج همچنين حاکي از آن است که اين درمان ميزان نااميدي را کاهش نداده، ضمن اين که تأثير آن بر تفکر عامل(يکي از مؤلفه­هاي اميد) در طول يک ماه پيگيري تداوم نداشته است. به طور کلي نتايج حاکي از آن است که اين درمان مي­تواند به عنوان يک درمان مؤثر براي درمان افسردگي و افزايش اميد در دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد.

واژه هاي کليدي: اميددرماني، افسردگي، نااميدي، اميد.