تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : صديقه مرجان فرزانه خو

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر احمد يارمحمديان

تاريخ دفاع : 27/6/87

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

رابطه بين عملكرد خانواده و پايگاه هويت دانش ‌آموزان دختر دوره دبيرستان شهر اصفهان

چكيده

اين پژوهش بررسي رابطه عملكرد خانواده و پايگاه هويت در دختران مي باشد. به اين منظور تعداد 140 دانش آموز دختر مقطع دبيرستان شهر اصفهان به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله‌اي انتخاب شدند. سپس دو پرسشنامه اندازه‌هاي عيني هويت خويشتن (EOM-EIS2؛ بنيون وآدامز) و سنجش عملكرد خانواده (FAD؛ بالدوين و بيشاب) برروي دانش آموزان اجرا گرديد. نتايج تحليل مانوا نشان داد كه بين عملكرد كلي خانواده و متغيرهاي زير رابطه معني داري وجود دارد : هويت آشفته (004/0>P)، هويت زود شكل گرفته (001/0>P)، هويت به تعويق افتاده (0001/0>P) . اما بين عملكردكلي خانواده و متغير هويت تحقق يافته رابطه معني داري وجود ندارد (117/0>P). همچنين نتايج نشان داد كه بين نمرات دو زير مقياس آميزش عاطفي و عملكرد كلي خانواده (از زير مقياس هاي سنجش عملكرد خانواده) و نمرات هويت به طور كلي رابطه معني داري وجود دارد (01/0>P و 04/0>P).

با توجه به يافته هاي اين پژوهش و در نظر گرفتن پژوهش‌هاي ديگري كه در اين زمينه انجام گرفته مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه اگر چه عملكرد خانواده بر شكل گيري هويت موثر است، اما ميزان اين تاثير مي تواند در فرهنگ هاي مختلف متفاوت باشد. علاوه براين، عملكرد خانواده به عنوان يكي از عوامل برون شخصيتي در كنار عوامل ديگر برون شخصيتي برشكل گيري هويت موثر مي باشد.

كليد واژه‌ها: عملكرد خانواده، پايگاه هويت، هويت آشفته، هويت زود شكل گرفته، هويت به تعويق افتاده، هويت تحقق يافته.