تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم ذوالفقاري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مريم فاتحي زاده

تاريخ دفاع : 27/6/87

رشته و گرايش : مشاوره- خانواده

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

تأثير طرحواره درماني بر اسنادهاي زناشويي و باورهاي ارتباطي زوجين در شهر اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير طرحواره درماني بر اسنادهاي ارتباطي زناشويي و باورهاي ارتباطي زوجين بود. روش اين تحقيق نيمه تجربي و از نوع پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود . جامعه آماري اين پژوهش شامل والدين دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر اصفهان در سال 87-86 بودند براي انتخاب نمونه مورد نظر 30 زوج (60 نفر) از والدين داوطلب دانش آموزان انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه (15 زوج در گروه آزمايش و 15 زوج در گروه گواه ) قرار گرفتند. فرضيه هاي اصلي پژوهش شامل بررسي تأثير طرحواره درماني بر اسنادهاي ارتباطي زوجين و ابعاد آن و باورهاي ارتباطي زوجي و ابعاد آن بود. متغيرهاي وابسته اسنادهاي ارتباطي زوجين و باورهاي ارتباطي زوجي بود که با پرسشنامه هاي اسنادهاي ارتباطي و باورهاي ارتباطي ارزيابي شد. متغير مستقل طرحواره درماني بود که در هشت جلسه روي گروه آزمايش ، اعمال شد. داده ها با تحليل کواريانس به وسيله نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد که طرحواره درماني اسنادهاي ارتباطي (01/0>P) و باورهاي ارتباطي (01/0 >P) زوجين را بهبود بخشيده است. اين شيوه بر ابعاد اسنادها شامل اسنادهاي دروني / بيروني به همسر، دروني / بيروني به خود ، عمدي / غير عمدي، انگيزه خودخواهانه / نوع دوستانه و سزاوار سرزنش / گذشت، مؤثر بوده است ولي بر ابعاد پايدار / ناپايدار و کلي / جزئي مؤثر نبوده است. همچنين بر ابعاد باوردهاي ارتباطي شامل باور به تخريب کنندگي مخالفت ، تغيير ناپذيري همسر و توقع ذهن خواني تأثير معنا دار داشته ولي بر ابعاد کمالگرايي جنسي و تفاوتهاي جنسيتي تأثير معنا دار نداشته است.

واژه هاي کليدي: طرحواره درماني، اسنادهاي ارتباطي زوجي، باورهاي ارتباطي