تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مرضيه شاه سياه

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر فاطمه بهرامي

تاريخ دفاع : 26/6/87

رشته و گرايش : مشاوره- خانواده

استاد مشاور : دکتر عذرا اعتمادي

بررسي اثربخشي آموزش جنسي بر بهبود كيفيت زناشويي زوجين در شهر اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش، تعيين تاثير آموزش جنسي بر بهبود كيفيت زناشويي زوجين در شهر اصفهان بود. فرضيه‌هاي پژوهش عبارت بود از اينکه آموزش جنسي زوجين بر نمره كل كيفيت زناشويي و ابعاد آن شامل رضايت زناشويي، رضايت جنسي، تعهد زناشويي، سازگاري زناشويي، تعارض و صميميت جنسي موثر بود.

روش پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل بود . به منظور اجراي پژوهش 30 زوج در دسترس به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه توزيع شدند. گروه آزمايش، 6 جلسه آموزش جنسي انجام شد ودر گروه گواه هيچ مداخله اي انجام نشد.ابزار پژوهش پرسشنامه كيفيت زناشويي محقق ساخته بود. نتايج پژوهش با آزمون كواريانس نشان داد كه آموزش جنسي بر بهبود نمره كل كيفيت زناشويي زوجين (001/0>P) و تمام ابعاد آن: بعد رضايت زناشويي (001/0>P)، بعد رضايت جنسي (001/0>P)، بعد تعارض زناشويي (05/0>P)، بعد صميميت جنسي (001/0>P) موثر است ولي در بعد تعهد زناشويي (72/0=P) و بعد سازگاري زناشويي (66/0=P) موثر نبوده است.

واژه هاي کليدي: آموزش جنسي- كيفيت زندگي زناشويي- زوجين.