تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مرضيه ملكيها

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

تاريخ دفاع : 31/6/87

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : دکتر مريم فاتحي زاده

بررسي اثربخشي آموزش مديريت تعارض كار-خانواده بر رضايت شغلي و زناشوئي زنان شاغل دانشگاه اصفهان

چكيده

در سالهاي اخير تحقيقات زيادي براي مطالعه تعارض كار-خانواده ،خانواده-كار ، پيشايند ها، پيامدها و تاثير اين تعارضات بر افراد جامعه و سازمانها انجام شده است.اما تعداد كمي از پژوهش ها به بررسي تاثير مديريت تعارض كار- خانواده وخانواده-كار بر زندگي شغلي و خانوادگي افراد پرداخته است .لذا اين پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش مديريت تعارض كار- خانواده بر رضايت شغلي و زناشويي زنان شاغل دانشگاه اصفهان صورت گرفته است.اين پژوهش از نوع نيمه تجربي همراه با گروه آزمايش و كنترل است.نمونه پژوهش شامل 62 نفر از زنان شاغل دانشگاه اصفهان بودند.اين نمونه بطور تصادفي در گروه آزمايش(31نفر) وگروه كنترل( 31 نفر) تقسيم شد.در ابتداي پژوهش تعارض كار-خانواده،خانواده-كار و ميزان رضايت شغلي و زناشويي و باور خود كارآمدي در بين دو گروه آزمايش وكنترل مورد سنجش قرار گرفت.داده ها با استفاده از پرسشنامه تعارض كار-خانواده نت ماير ،پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ،رضايت شغلي اسميت و پرسشنامه باور خود كارآمدي هنسي جمع آوري شد.داده ها با استفاده از نرم افزار آماري spss-15 تحليل شد. در گروه آزمايش به مدت 6جلسه برنامه آموزش مديريت تعارض اجرا گرديدو مجددا ميزان تعارض كار-خانواده،خانواده-كار و ميزان رضايت شغلي و زناشويي و باور خود كارآمدي در بين دو گروه آزمايش وكنترل مورد سنجش قرار گرفت .نتايج تفاوت معناداري را بين گروه در زمينه تعارض كار-خانواده،خانواده-كار و ميزان رضايت شغلي و زناشويي و باور خود كارآمدي نشان داد.بنابراين ،نتايج نشان داد كه برنامه آموزشي مديريت تعارض در افزايش رضايت شغلي و رضايت زناشويي و باور خود كارآمدي و كاهش تعارض كار-خانواده موثر بوده است(01/0>p).

واژه هاي كليدي: تعارض كار- خانواده، رضايت شغلي، رضايت زناشويي، مديريت تعارض، تعارض نقش هاي چندگانه