تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فرحناز نظري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا عابدي

تاريخ دفاع : 16/4/87

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : دکتر ايران باغبان

سنجش اطلاعات مسير شغلي دانشجويان دانشگاه شهركرد و پيشنهاد الگويي براي ارائه اطلاعات شغلي

چكيده

هدف اصلي اين پژوهش سنجش اطلاعات شغلي دانشجويان دانشگاه شهركرد و پيشنهاد الگويي براي ارائه اطلاعات شغلي بوده است. جامعه آماري پژوهش را دانشجويان و اساتيد در سال تحصيلي 87-86 تشكيل دادند. نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش 310 نفر دانشجوي دختر و پسر جهت سنجش اطلاعات شغلي بودند كه به روش تصادفي انتخاب شدند و با پرسشنامه اطلاعات شغلي محقق ساخته مورد ارزيابي قرار گرفتند. 22 نفر عضو هيات علمي و 75 نفر دانشجو كه به شيوه نمونه گيري در دسترس براي انجام مصاحبه انتخاب شدند. داده ها با نرم افزار آماري SPSS-13 تحليل شد و نتايج زير بدست آمد؛ در سوال اول پژوهش مبني براينكه ميزان اطلاعات شغلي دانشجويان دانشگاه شهركرد چقدر است: معلوم شد كه ميزان اطلاعات دانشجويان نسبت به مشاغل از متوسط به بالا است، در زمينه هاي موضوعي نشان دهنده حد وسط اطلاعات است و نسبت به منابع اطلاعات شغلي، دانشجويان بيشترين اطلاعات را دارند؛ در بررسي سوال دوم مبني براينكه دانشجويان و اساتيد چه روش هايي را براي اطلاعات شغلي مناسب مي دانند؟ نتايج نشان داد كه دانشجويان، دعوت از اساتيد متخصص و برگزاري كلاس هاي خودشناسي و شغل شناسي براي انتخاب شغل را مناسب دانستند و اساتيد جلسات سخنراني و دعوت از كارآفرينان را مناسب دانستند. نهايتاً جهت دستيابي به سومين هدف پژوهش مدلي جهت ارائه اطلاعات شغلي به دانشجويان ارائه شد.

كليدواژه ها: اطلاعات شغلي، اعضاي هيأت علمي، دانشجويان