تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي پورعباس

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا عابدي

تاريخ دفاع : 16/4/87

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : دکتر ايران باغبان

اثر بخشي شرکت در کارگاههاي خودکارآمدي حرفه اي بر اشتياق شغلي کارمندان دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش،بررسي تاثير شرکت در کارگاههاي خودکارآمدي حرفه اي بر اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه اصفهان بود.

به منظور بررسي فرضيه هاي پژوهش در قالب يك طرح نيمه تجربي تعداد 26 آزمودني به روش نمونه گيري در دسترس از بين کارکنان مراجعه كننده به مركز مشاوره دانشگاه اصفهان انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند.هر دو گروه با آزمون خودكارآمدي حرفه­اي بتز وآزمون اشتياق شغلي اترخت در پيش آزمون و پس آزمون مورد ارزيابي قرار گرفتند.در مورد گروه آزمايش 2 جلسه آموزش انجام شد ودر گروه كنترل هيچ مداخله اي صورت نگرفت.

نتايج اين پژوهش با استفاده از تحليل كواريانس نشان داد كه شرکت در کارگاههاي خودکارآمدي حرفه اي بر افزايش اشتياق شغلي کارکنان دانشگاه اصفهان به طور معناداري موثر بوده است همچنين اين كارگاه­ها بر افزايش ابعاد سه گانه اشتياق شغلي شامل انرژي حرفه­اي، فداكاري حرفه­اي و شيفتگي حرفه­اي موثر بوده است.

كليد واژه ها: اشتياق شغلي، انرژي حرفه­اي، فداكاري حرفه­اي و شيفتگي حرفه­اي، خودكارآمدي حرفه­اي