تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : جواد كريمي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا عابدي

تاريخ دفاع : 3/4/87

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : دکتر مريم فاتحي زاده

اثربخشي آموزش مهارت هاي تصميم گيري شغلي بر خودكارآمدي تصميم گيري شغلي و بي تصميمي شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش،بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي تصميم گيري شغلي بر خودكارآمدي تصميم گيري شغلي و بي تصميمي شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان بود.

به منظور بررسي فرضيه هاي پژوهش در قالب يك طرح نيمه تجربي تعداد 36 آزمودني به روش نمونه گيري در دسترس از بين دانشجويان مراجعه كننده به مركز مشاوره دانشگاه اصفهان انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند.هر دو گروه با آزمون خودكارآمدي تصميم گيري شغلي تيلور وبتز وآزمون بي تصميمي شغلي اوسيپو در پيش آزمون و پس آزمون مورد ارزيابي قرار گرفتند.در مورد گروه آزمايش 6 جلسه آموزش انجام شد ودر گروه كنترل هيچ مداخله اي صورت نگرفت.

نتايج اين پژوهش با استفاده از تحليل كواريانس نشان داد كه آموزش مهارت هاي تصميم گيري شغلي بر افزايش خودكارآمدي تصميم گيري شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان به طور معناداري موثر بوده است و در كاهش بي تصميمي شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان اثر معناداري نداشته است.

كليد واژه ها: خودكارآمدي تصميم گيري شغلي، بي تصميمي شغلي، مهارت هاي تصميم گيري شغلي.