تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاطمه صادقيان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا عابدي

تاريخ دفاع : 3/4/87

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : دکتر ايران باغبان

رابطه بين عزت نفس سازماني با بازخورد سازماني و سازگاري شغلي ميان كاركنان آموزش و پرورش منطقه جرقويه سفلي

چكيده

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه بين عزت نفس سازماني با بازخورد سازماني و سازگاري شغلي ميان كاركنان آموزش و پرورش منطقه جرقويه سفلي بود. براي اين منظور 120 نفر از كاركنان آموزش و پرورش (60مرد و 60 زن) منطقه جرقويه سفلي به صورت تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه عزت نفس سازماني پيرس و همكاران (1989)،پرسشنامه بازخورد كاركنان آلدرز(2000) و پرسشنامه ي سازگاري شغلي پوركبيريان (1386) اجرا شدند. براي تحليل داده هاي پژوهش از برنامه آماري spss13 و از شاخص ها و روش هاي آماري شامل ميانگين، انحراف معيار، ضريب همبستگي و تحليل مانوا استفاده شد. نتايج پژوهش نشان دادند كه بين عزت نفس سازماني با بازخورد سازماني و سازگاري شغلي رابطه ي معناداري وجود دارد (p<0.01). ولي بين عزت نفس سازماني با بازخورد سازماني و سازگاري شغلي از نظر جنسيت، سن، سابقه كار و تحصيلات رابطه اي ديده نشد(p>0.05).

واژه هاي كليدي: عزت نفس سازماني، بازخورد سازماني، سازگاري شغلي