تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نسرين پوركبيريان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر فاطمه بهرامي

تاريخ دفاع : 20/12/86

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

مقايسه كيفيت زندگي كاري و سازگاري شغلي بيماران وسواس با توجه به همخواني يا ناهمخواني رغبت هايشان با محيط كار

چكيده

هدف اين پژوهش مقايسه كيفيت زندگي كاري و سازگاري شغلي بيماران وسواس در محيط هاي شغلي همخوان و ناهمخوان به منظور دستيابي به شيوه هاي موثر مشاوره شغلي اين بيماران و كاهش فشاررواني شغلي آنان در محيط كار بود. به منظور اجراي اين پژوهش 55 نفر از مراجعين مراكز مشاوره پس از تكميل پرسشنامه غربالگري وسواس – اجبار ميرزايي و نيلي پور و تشخيص روانپزشك در فاصله تيرتا پايان دي ماه 86 مورد ارزيابي قرار گرفتند. ابراز استفاده شده در اين تحقيق پرسشنامه كيفيت زندگي كاري قاسم زاده، پرسشنامه رغبت سنج تحصيلي – شغلي هالند و پرسشنامه سازگاري شغلي محقق ساخته بود. به منظور تحليل داده ها از نرم افزار SPSS-13 استفاده شد. نتايج پژوهش با تحليل واريانس يكطرفه، t مستقل و مجذوي خي نشان داد: نمره كيفيت زندگي كاري كلي و حيطه هاي روابط انساني در محيط كار و امنيت شغلي بيماران وسواسي كه در محيط هاي همخوان با رغبت هاي شغلي شان قرار دارند به طور معني داري بالاتر از بيماران وسواسي است كه در محيط ناهمخوان با رغبتشان قرار گرفته اند، در حاليكه بين سازگاري شغلي اين دو گروه تفاوت معني داري وجود ندارد.

کليد واژه ها: کيفيت زندگي کاري،سازگاري شغلي، بيماران وسواس، رغبت شغلي، همخواني وناهمخواني محيط شغلي