تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهناز رعيت رکن آبادي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

تاريخ دفاع : 11/2/87

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدرضا عريضي- دکتر مريم فاتحي زاده

بررسي تأثير آموزش رفتاري- ارتباطي بر تعارضات زناشويي زوجين مراجعه‌كننده به مركز مشاوره‌ نيروي انتظامي استان يزد

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش رفتاري- ارتباطي بر کاهش تعارضات زناشويي زوجين شهر يزد بود. اين پژوهش نيمه تجربي بود و از پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پيگيري با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه زوجين داراي تعارض زناشويي در شهر يزد بود که از تاريخ بهمن ماه 85 تا مرداد ماه 86 به مرکز مشاوره نيروي انتظامي يزد و مراکز مشاوره کلانتريهاي وابسته به آن مراجعه کرده بودند. نمونه هاي پژوهش شامل 30 زوج داوطلب از اين مراکز بودند که بطور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند. متغير وابسته در اين پژوهش، ميزان تعارضات زناشويي زوجين بود که توسط آزمونهاي تعارضات زناشويي (1)  و تعارضات زناشويي (2 ) ارزيابي شد. زوجين گروه آزمايش در 9 جلسه آموزش رفتاري- ارتباطي شرکت کردند و گروه کنترل فقط از دو جلسه مشاوره فردي- خانوادگي که توسط مشاور مرکز مشاوره نيروي انتظامي ارائه شد بهره بردند. در پايان از هر دو گروه پس آزمون و پس از يک ماه آزمون پيگيري به عمل آمد. فرضيه هاي پژوهش آن بود که آموزش رفتاري- ارتباطي در کاهش تعارضات زناشويي زوجين و ابعاد آن موثر است و تاثير آن بر کاهش ابعاد تعارضات زناشويي زوجين بر حسب جنسيت متفاوت است. داده ها با نرم افزار SPSS-13 تحليل شد. نتايج با استفاده از تحليل کواريانس نشان داد که آموزش رفتاري- ارتباطي در هر دو مرحله پس آزمون و پيگيري بر کاهش تعارضات زناشويي زوجين موثر است (0001/0>p) و همه ي ابعاد تعارضات زناشويي بجز ابعاد تفاوت در ادراک، قدرت و محيط در مرحله ي پس آزمون و ابعاد جداکردن امور مالي از يکديگر، تفاوت در ادراک، قدرت و محيط درمرحله ي پيگيري بهبود پيدا کردند (05/0>p). نتايج همچنين نشان داد که اثربخشي اين برنامه ي آموزشي فقط در بهبود بعد کاهش رابطه ي جنسي تحت تاثير جنسيت مي باشد(05/0<p).

كليد واژه‌ها: تعارضات زناشويي، آموزش رفتاري- ارتباطي.