تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيد عباس حقايق

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مهرداد کلانتري

تاريخ دفاع : 20/12/86

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي- دکتر مجيد طالبي

اثربخشي گروه درماني شناختي - رفتاري بر كيفيت زندگي مرتبط با سلامت بيماران مبتلا به نشانگان روده تحريك پذير

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري برکيفيت زندگي مرتبط با سلامت بيماران مبتلا به نشانگان روده تحريک پذير بود. بدين منظور، 24 نفر بيمار مبتلا به نشانگان روده تحريک پذير ( با تشخيص پزشک متخصص و براساس ملاک هاي Rome II) انتخاب شده و در دو گروه آزمايش (12 نفر) و گواه (12 نفر) قرار گرفتند. درمان شناختي- رفتاري، طي هشت جلسه هفتگي در بخش گوارش بيمارستان الزهرا انجام شد. پرسشنامه‌هاي کيفيت زندگي و افسردگي بک در سه مرحله پيش آزمون، پس  آزمون و پيگيري (دو ماهه) تکميل شد. نتايج تحليل کوواريانس چند متغيري نشان داد که، ميانگين نمرات کيفيت زندگي مرتبط با سلامت گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون کاهش معناداري پيدا کرده است (005/0 = p)، ولي در مرحله پيگيري تفاوت معناداري مشاهده نشد. نتايج همچنين نشان داد که ، ميانگين نمرات اضطراب سلامت گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون کاهش معناداري پيدا کرده است (016/0=P) و اين کاهش در مرحله پيگيري نيز نشان مشاهده شد(034/0 =P) . همچنين، ميانگين نمرات افسردگي گروه درماني نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون کاهش معناداري پيدا کرده بود(03/0= P)، ولي در مرحله پيگيري تفاوت معناداري وجود نداشت.

كليدواژه ها: نشانگان روده تحريك پذير،درمان شناختي-رفتاري،كيفيت زندگي،اضطراب سلامت،افسردگي