تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مرضيه دهقاني فيروزآبادي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر شعله اميري

تاريخ دفاع : 19/12/86

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي و آموزش اسنادي بردرك مطلب خواندن دانش آموزان نارساخوان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي و آموزش اسنادي بر درك مطلب خواندن دانش‌آموزان نارساخوان دختر پايه‌ي چهارم ابتدايي مدارس دولتي شهر اصفهان بود. اين پژوهش به شيوه‌ي تجربي با طرح پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه كنترل انجام شد. جامعه مورد مطالعه را كليه دانش‌آموزان نارساخوان دختر پايه‌ي چهارم ابتدايي مدارس دولتي شهر اصفهان در سال تحصيلي 1386-1385 تشكيل مي‌داد. نمونه‌هاي پژوهش، 40 نفر از دانش‌آموزان نارساخوان دختر بودند كه بر اساس دو ملاك نارسايي در خواندن و پيش‌آزمون درك مطلب خواندن انتخاب شدند و افراد گروه نمونه به طور تصادفي در چهار گروه ده نفري، سه گروه آزمايشي (راهبردهاي فراشناختي، آموزش اسنادي و آموزش تركيبي راهبردهاي فراشناختي- اسنادي) و يك گروه گواه، جايگزين شدند. سپس سه گروه آزمايشي در 8 جلسه‌ي 45 دقيقه‌اي (جمعاً به مدت 360 دقيقه) به مدت يك ماه و نيم، به ترتيب تحت آموزش راهبردهاي فراشناختي، آموزش اسنادي و آموزش تركيبي راهبردهاي فراشناختي- اسنادي قرار گرفتند، در حالي كه گروه گواه، هيچ گونه آموزشي را دريافت نكردند و در پايان جلسات، پس‌آزمون درك مطلب خواندن بر روي چهار گروه اجرا شد. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل فهرست نشانگان نارساخواني، آزمون خواندن، آزمون درك مطلب خواندن، آزمون هوش كتل و پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي بود، كه آزمون درك مطلب خواندن در مراحل پيش‌آزمون، پس‌آزمون و پيگيري مورد استفاده قرار گرفت. نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه بين ميانگين نمرات پس‌آزمون و پيگيري درك مطلب خواندن چهار گروه تفاوت معناداري وجود دارد(0001/0>P). تفاوت ميانگين‌ها نشان داد كه ميانگين نمرات هر سه گروه آزمايشي راهبردهاي فراشناختي، آموزش اسنادي، و آموزش تركيبي راهبردهاي فراشناختي – اسنادي در پس آزمون پيگيري به طور معناداري بيشتر از گروه گواه بود(0001/0>P). همچنين نمرات پس‌آزمون و پيگيري درك مطلب خواندن گروه آموزش راهبردهاي فراشناختي و گروه آموزش تركيبي راهبردهاي فراشناختي- اسنادي از نمرات پس‌آزمون و پيگيري درك مطلب خواندن گروه آموزش اسنادي بيشتر بود. در مجموع يافته‌هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه آموزش راهبردهاي فراشناختي و آموزش اسنادي تأثير مثبتي بر درك مطلب دانش‌آموزان نارساخوان داشته است.

كليد واژه‌ها: راهبردهاي فراشناختي، آموزش اسنادي، درك مطلب خواندن، نارساخواني در دانش‌آموزان