تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : پريسا چيتي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

تاريخ دفاع : 15/12/86

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش علائم اختلال سلوك دانش‌آموزان پسر راهنمايي شهر اصفهان

چكيده

اين پژوهش به منظور بررسي اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر كاهش علايم اختلال سلوك دانش‌آموزان پسر دوره راهنمايي مبتلا به اختلال سلوك انجام گرفت. جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش عبارت بودند از كليه دانش‌آموزان پسر دورة راهنمايي كه در سال تحصيلي 86-1385 در شهر اصفهان شاغل به تحصيل بودند. از جامعه مورد مطالعه، يك مدرسه كه توسط مسئولان ادارة كل آموزش و پرورش اصفهان معرفي شده بود به شكل در دسترس انتخاب و تمامي دانش‌آموزان پايه اول و پايه دوم طبق پرسشنامه علايم مرضي كودكان (CSI-4) بر اساس دو فرم معلم و والدين و مصاحبه تشخيصي با معاون مدرسه مورد غربال قرار گرفتند. سپس 30 دانش‌آموز داراي اختلال سلوك انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش وكنترل تقسيم شدند و پژوهش به صورت آزمايشي و با طرح پيش‌آزمون و پس‌آزمون و آزمون پيگيري با گروه آزمايشي و كنترل انجام شد. گروه آزمايشي مدت دو ماه تحت آموزش مهارت‌هاي زندگي قرار گرفتند كه گروه كنترل در اين مدت هيچ متغيري دريافت نكردند. براي تحليل داده‌ها از دو روش توصيفي و استنباطي استفاده شد. يافته‌ها نشان داد آموزش مهارتهاي زندگي در كاهش علايم اختلال سلوك در دو فرم معلم و فرم والد اثر داشت. همچنين اين يافته‌ها پس از اجراي مرحله پيگيري نيز اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي را تأييد كرد. همچنين يافته‌هاي به دست آمده دربارة تفاوت متغيرهاي جمعيت‌شناختي دو گروه معني دار نبود.

كليدواژه‌ها: اختلال سلوك، مهارت‌هاي زندگي.