تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم واعظي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

تاريخ دفاع : 15/12/86

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي- دکتر کريم عسکري

بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حافظه در بهبود حافظه بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس(ام.اس)

چكيده

مالتيپل اسكلروزيس(M.S) شايع ترين اختلال تحليل برنده غلاف ميلين در سلسله اعصاب مركزي است. اين بيماري در سنين اوليه جواني با تخريب موضعي يا تكه تكه ميلين در سلسله اعصاب مركزي شروع مي‌شود و با دوره هاي نامنظم بهبود و عود علائم همراه است. همانند ديگر بيماري‌هاي مزمن در مبتلايان به مالتيپل اسكلروزيس نيز يكسري نقص هاي شناختي از جمله نقص در حافظه شايع است. در اين تحقيق، اثربخشي برخي از راهبردهاي بهبود عملكرد حافظه را در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس، مورد بررسي قرار گرفت.

اين تحقيق از نوع نيمه تجربي است. جامعه آماري شامل كليه بيماران زن مبتلا به M.S در شهر اصفهان در سال 1386 مي باشد. نمونه شامل 30 نفر از جامعه آماري بود كه به صورت نمونه گيري در دسترس از بيمارستان خورشيد انتخاب و بصورت تصادفي ساده در دو گروه 15 نفري (آزمايش و كنترل) قرار داده شدند. ابزار پژوهش شامل حافظه آزمون حافظه وكسلر و آزمون محقق ساخته حافظه مربوط به امور زندگي روزمره بود كه در پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پيگيري اجرا گرديد. آموزش راهبردهاي حافظه طي 8 جلسه (هر هفته 2 جلسه) براي گروه آزمايشي ارائه گرديد.

نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه آموزش راهبردهاي حافظه در بهبود حافظه بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس ، تأثير داشته است(P<0.01). به عبارت ديگر آموزش تقويت حافظه موجب افزايش نمرات پس آزمون و پيگيري آزمون حافظه وكسلر در آزمودنيهاي گروه آزمايشي نسبت به گروه كنترل گرديد. (P<0.01) همچنين، اين آموزش موجب كاهش مشكلات حافظه مربوط به امور زندگي روزمره آزمودنيهاي گروه آزمايشي نسبت به گروه كنترل در دو مرحله پس آزمون و پيگيري گرديد. (P<0.01). ميزان تأثير آموزش در مر احل پس آزمون و پيگيري بالا (65 % تا 69%) بود.

پژوهش حاضر نشان مي دهد كه آموزش راهبردهاي بهبود حافظه و بكارگيري صحيح اين راهبردها در زندگي روزمره، حافظه بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس را بهبود مي بخشد و اين بهبودي از تداوم نسبي برخوردار است.

كلمات كليدي: مالتيپل اسكلروزيس ، حافظه ، راهبردهاي حافظه