تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : الهام رضايي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

تاريخ دفاع : 1/10/86

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حميدرضا عريضي

بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي براسترس و شيوه هاي مقابله با استرس نوجوانان مراكز شبه خانواده

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي براسترس و شيوه هاي مقابله با استرس نوجوانان مراكز شبه خانواده بود. بدين منظور از بين جامعه آماري شامل 50 نفر نوجوانان مراكز شبه خانواده شهرستان هاي اصفهان، خميني شهر و شهرضا، تعداد 30 دختر و 20 پسر به طور تصادفي در دو گروه آزمايشي و گواه قرار گرفتند. نمونه هاي اين پژوهش عبارت بودند از گروه آزمايشي، متشكل از 15 دختر و 10 پسر كه آموزش گروهي مهارت هاي زندگي را در طول 10 جلسه هفتگي دريافت نمودند و گروه گواه، متشكل از همين تعداد افراد كه اين آموزش را دريافت نكردند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه هاي استرس و فشاررواني ملك پور (1376) و شيوه هاي مقابله با استرس پاكر و اندلر (1991) بود. كه در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون برروي دو گروه آزمايش و گواه اجرا گرديد . نتايج تحليل كوواريانس چند متغيري حاكي از آن بود كه آموزش مهارت هاي زندگي، موجب كاهش معناداري در ميانگين نمرات استرس گروه آزمايشي نسبت به گروه گواه گرديد (001/0 = P). همچنين اين آموزش موجب افزايش معناداري در ميانگين نمرات شيوه مقابله مسئله مدار (001/0 = P) و كاهش معناداري در ميانگين نمرات شيوه مقابله هيجان مدار (001/0 = P) گروه آزمايشي نسبت به گروه گواه گرديد. لكن آموزش مهارت هاي زندگي كاهش معناداري در ميانگين نمرات شيوه مقابله اجتناب مدار گروه آزمايشي نسبت به گروه گواه نشان نداد (735/0 = P).

نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش مهارت هاي زندگي مي تواند به عنوان يك روش مداخله اي مفيد، براي نوجوانان مراكز شبه خانواده به كار رود.

كليد واژه ها: استرس، شيوه مقابله مسئله مدار، شيوه مقابله هيجان مدار، شيوه مقابله اجتناب مدار، آموزش مهارت هاي زندگي