تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فهيمه غلامعليان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

تاريخ دفاع : 21/11/86

رشته و گرايش : مشاوره- خانواده

استاد مشاور : دکتر ايران باغبان

بررسي تأثيرزوج درماني رفتاري- ارتباطي برنشتاين بر كيفيت زندگي زوجين جوان شهر اصفهان

چكيده

بررسي تأثير زوج درماني به شيوه رفتاري- ارتباطي برنشتاين بر كيفيت زندگي زوجين جوان شهر اصفهان بود. اين پژوهش نيمه تجربي بود و در آن از پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پيگيري با گروه كنترل استفاده شد. جامعه آماري اين پژوهش زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره افق و افق مهر سال 1386 شهر اصفهان بودند. نمونه هاي پژوهش شامل30 زوج داوطلب از اين مراكز بودندكه به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند. زوجين گروه آزمايش، در 7 جلسه زوج درماني رفتاري- ارتباطي شركت كردند. در پايان روي هر دو گروه پس آزمون و پس از دو ماه آزمون پيگيري اجرا شد. ابزار پژوهش آزمون كيفيت زندگي استاندارد سازمان بهداشت جهاني بود. داده ها با نرم افزار SPSS تحليل شد. نتايج نشان داد كه زوج درماني رفتاري- ارتباطي بركيفيت زندگي و سلامت عمومي، روابط اجتماعي و شرايط محيطي زوجين جوان مؤثر است (P<0.05) ولي بر حيطه هاي جسمي، رواني، سطح استقلال و معنويات زوجين جوان مؤثر نبوده است (P>0.05). همچنين تأثير شيوه درماني فوق بر روي زنان و مردان يكسان بوده است. براساس يافته هاي اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت كه شيوه فوق احتمالاً در بهبود كيفيت زندگي زوجين جوان تأثير دارد.

واژه هاي کليدي: زوج درماني رفتاري- ارتباطي، كيفيت زندگي، زوجين جوان