تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : آرميتا صمدي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر فاطمه بهرامي

تاريخ دفاع : 23/10/86

رشته و گرايش : مشاوره-خانواده

استاد مشاور : دکتر سيد احمد احمدي

بررسي تأثير درمان فراشناخت بر مشكلات ارتباطي زوجين شهر اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير درمان فراشناخت بر مشکلات ارتباطي زوجين شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش نيمه تجربي با استفاده از پيش آزمون - پس آزمون و گروه آزمايش و کنترل بود. 30 زوج از زوجين مراجعه کننده به بخش گفتار درماني بيمارستان کاشاني شهر اصفهان در سال 1386 به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (15 زوج) و گروه گواه (15 زوج) جايگزين شدند. متغير وابسته در اين پژوهش مشکلات ارتباطي زوجين بود که توسط آزمون مشکلات ارتباطي زوجين ارزيابي شد. گروه آزمايش در 10 جلسه، درمان فراشناخت شرکت نمودند. فرضيه هاي تحقيق آن بود که درمان فراشناخت بر مشکلات ارتباطي زوجين و ابعاد آن مؤثر است و تأثير آن بر مشکلات ارتباطي زوجين و ابعاد آن بر حسب جنسيت متفاوت است. داده ها با نرم افزار SPSS تحليل شد. نتايج نشان داد که درمان فراشناخت، مشکلات ارتباطي زوجين (01/0>P) را بهبود بخشيده است و بر تمامي ابعاد به جز مشکلات زوج (05/0>P) مؤثر بوده است. تأثير اين رويکرد بر مشکلات ارتباطي زوجين و ابعاد آن بر حسب جنسيت تفاوت نداشته است (05/0<P).

کليد واژه: مشکلات ارتباطي زوجين، درمان فراشناخت.