تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سولماز ربيعي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مريم فاتحي زاده

تاريخ دفاع : 23/10/86

رشته و گرايش : مشاوره-خانواده

استاد مشاور : دکتر فاطمه بهرامي

بررسي تأثير روايت‌درماني زوجي بر بهبود عملكرد خانوادگي زوجين شهر اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تاثير روايت درماني زوجي بر عملكرد خانوادگي زوجين شهر اصفهان بود. روش پژوهش نيمه تجربي با استفاده از پيش آزمون پس آزمون وگروه آزمايش و كنترل بود. 30 زوج از زوجين مراجعه كننده به بخش گفتار درماني بيمارستان كاشاني شهر اصفهان در سال 86 به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (15 زوج) و گروه گواه (15زوج) جايگزين شدند . متغير وابسته در اين پژوهش عملكرد خانوادگي بود كه توسط آزمون عملكرد خانوادگي بلوم ارزيابي شد. گروه آزمايش در 9 جلسه روايت درماني زوجي شركت نمودند . فرضيه هاي تحقيق آن بود كه روايت درماني زوجي بر بهبود عملكرد خانوادگي زوجين و ابعاد آن موثر است و تاثير آن برعملكرد خانوادگي زوجين و ابعاد آن بر حسب جنسيت متفاوت است و عملكرد خانوادگي در زنان و مردان متفاوت مي باشد. داده ها با نرم افزار SPSS تحليل شد. نتايج نشان داد كه روايت درماني زوجي عملكرد خانوادگي را بهبود مي بخشد (01/0>P) و بر ابعاد عملكرد خانوادگي بجز تاكيدات مذهبي و بهم تنيدگي موثر بوده است(05/0>P). تاثير اين رويكرد بر عملكرد خانوادگي و ابعاد آن برحسب جنسيت تفاوت نداشت (05/0>P). همچنين بين عملكرد خانوادگي زنان و مردان تفاوتي وجود ندارد( 05/0>P).

كليد واژه ها: روايت درماني زوجي، عملكرد خانوادگي، زوجين.