تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم بيات

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر فاطمه بهرامي

تاريخ دفاع : 18/7/86

رشته و گرايش : مشاوره-خانواده

استاد مشاور : دکتر عذرا اعتمادي

بررسي تأثير ايماگو تراپي (تصوير سازي ارتباطي) بر سبكهاي عشق ورزي زوجين شهر اصفهان

چكيده

هدف اصلي اين پژوهش تأثير ايماگو تراپي (تصوير سازي ارتباطي) بر سبكهاي عشق ورزي ، نگرشهاي عشقي و كاهش ميزان دلزدگي زوجين است .فرضيه هاي پژوهش شامل، بررسي تأثير ايماگو تراپي بر سبكهاي عشق ورزي ، بازيگرانه، رومانتيك، شهواني ، دوستانه واقع گرايانه و فداكارانه ، و همچنين تأثير ايماگو تراپي بر نگرشهاي عشق ورزي و ميزان دلزدگي زوجين مي باشد. روش پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون – پس آزمون با گروه كنترل بود .جامعه آماري شامل زوجين شهر اصفهان در سال 1386 بود.

به منظور اجراي پژوهش ابتدا از بين مراکز مشاوره خصوصي ودولتي شهر اصفهان يك مرکز انتخاب شد و به صورت تصادفي 30 زوج داوطلب واجد شرايط انتخاب شده و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند .ابزار اندازه گيري پرسشنامه هاي سبكهاي عشق ورزي لي (1993) ، نگرشهاي عشق ورزي كنوكس (1976) ، مقياس دلزدگي زناشويي پاينز (1993) بود. گروه آزمايش در 9 جلسة ايماگو تراپي شركت كردند. داده ها توسط نرم افزار SPSS و روش آماري تحليل كوواريانس تحليل شد. تجزيه و تحليل نتايج نشان داد كه:

- تأثير ايماگو تراپي (تصوير سازي ارتباطي) بر سبكهاي عشق ورزي فداكارانه و رومانتيك معنا دار بود ( 05/0>P).

- تأثير ايماگو تراپي بر سبكهاي بازيگرانه ، دوستانه ، واقع گرايانه، شهواني معنادار نبود( 05/0<p).

- تأثير ايماگو تراپي بر نگرشهاي عشق ورزي زوجين معنا دار بود (05/0>P).

- تأثير ايماگو تراپي بر دلزدگي زناشويي معنا دار بود (05/0>P).

- بين سبكهاي عشق ورزي در كل خرده مقياسها و نگرشهاي عشقي و همچنين دلزدگي زناشويي مردان و زنان تفاوت معنا دار وجود نداشت( 05/0<p).

كليد واژه ها: سبكهاي عشقي، نگرشهاي عشق ورزي ، دلزدگي زناشويي، ايماگو تراپي