تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : آرزو محموديان دهکردي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا عابدي

تاريخ دفاع : 30/11/86

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : دکتر فاطمه بهرامي

هنجاريابي و تعيين روايي و پايايي تيپ نماي مايرز بريگز در ميان كاركنان ادارات شهركرد

چكيده

هدف اصلي پژوهش حاضر ، هنجاريابي و تعيين روايي و پايايي فرم G تيپ‌نماي مايرز بريگز(MBTI) ، در ميان كاركنان ادارات شهركرد بوده است. روش مورد استفاده در اين پژوهش توصيفي از نوع آزمون سازي است. به همين منظور 650 نفر (459 مرد و 191 زن) ، به شيوه نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. براين اساس به منظور دستيابي به اهداف پژوهش، ضريب پايايي مقياس‌هاي مايرز بريگز به شيوه آلفاي كرونباخ و بازآزمايي محاسبه شده كه نتايج به روش آلفا براي برونگرايي-درونگرايي76/0،حسي-شهودي70/0،عقلاني-احساسي77/0،باساختار- منعطف79/0،و به روش بازآزمايي براي برونگرايي-درونگرايي 95/0 ، حسي-شهودي 92/0 ، عقلاني-احساسي 93/0 و باساختار- منعطف 94/0 ، محاسبه گرديد. روايي هر يك از مقياس‌هاي مايرز بريگز به چند طريق مشخص گرديد. 1) همبستگي نمرات در بين مقياس هاي پرسشنامه پنج عاملي شخصيت NEOPI-R ونمرات مقياس هاي MBTI: نتايج نشان داد كه بين نمرات مقياس‌هاي دو آزمون همبستگي معنادار وجود دارد. دامنه ضرايب بين 39/0 تا 59/0 متغير بود.2) همبستگي دروني مقياس ها: نتايج نشان داد كه همبستگي بين مقياس هاي MBTI مثبت و معنادار است. 3) همبستگي با رضايت شغلي كاركنان: نتايج نشان داد كه افراد برونگرا و باساختار رضايت بيشتري از همكاران خود دارند، افراد برونگرا از شرايط ترفيع در محيط كار راضي ترند و افراد باساختار از ماهيت كار خود رضايت بيشتري دارند و با مقياس هاي حسي-شهودي و عقلاني-احساسي ، همبستگي مشاهده نشد. 4) مقايسه ميانگين نمرات افراد با توجه به جنسيت: نتايج نشان داد كه زنان برونگراترو مردان عقلاني تر هستند و در مقياس‌هاي حسي-شهودي و باساختار- منعطف تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات افراد وجود ندارد. 5) مقايسه ميانگين نمرات افراد با توجه به وضعيت تاهل: نتايج نشان داد كه افراد متاهل حسي تر مي باشند و در مقياس‌هاي ديگر، تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات افراد وجود ندارد. 6) مقايسه ميانگين نمرات افراد با توجه به سن: نتايج نشان داد كه افراد 33-22 ساله نسبت به افراد 51-40 ساله حسي تر مي باشند، افراد 27-22 ساله نسبت به افراد 45-34 ساله، عقلاني تر هستند و افراد 33-28 ساله نسبت به افراد 39-34 و 51-46 ساله، باساختارتر مي باشند و در مقياس برونگرايي-درونگرايي تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات افراد وجود ندارد. 7) مقايسه ميانگين نمرات افراد با توجه به تحصيلات : نتايج نشان داد كه افراد با تحصيلات كارشناسي ارشد حسي تر هستند ودر مقياس‌هاي ديگر تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات افراد نيست. 8) مقايسه ميانگين نمرات افراد با توجه به اداره: نتايج نشان داد كه در مقياس‌هاي برونگرايي-درونگرايي و حسي-شهودي ، تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات افراد وجود ندارد و در مقياس هاي عقلاني-احساسي و باساختار- منعطف ، تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات افراد وجود دارد. در نهايت رتبه‌هاي درصدي و نمرات استاندارد T به عنوان هنجارهاي پرسشنامه مايرز بريگز محاسبه گرديد. در مجموع با توجه به نتايج اين پژوهش مي‌توان اذعان داشت كه پرسشنامه مايرزبريگز درجامعه مورد پژوهش داراي روايي و پايايي قابل قبولي بوده و مي‌توان از آن به عنوان پرسشنامه شخصيت در كارهاي پژوهشي، راهنمايي و مشاوره استفاده كرد.

كليد واژه ها: هنجاريابي، روايي و پايايي ، تيپ نماي مايرزبريگز.