تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زينب اله توکلي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

تاريخ دفاع : 21/9/86

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

بررسي آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهد سازماني کارمندان سازمان فرهنگي – تفريحي شهرداري اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير آموزش رفتار شهروندي سازماني بر تعهد سازماني كارمندان سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري اصفهان بود. جامعه آماري شامل كارمندان سازمان فرهنگي- تفريحي شهرداري اصفهان در سال 1386 بود .نمونه پژوهش 60 نفر از كارمندان سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري اصفهان بودكه به طور تصادفي در دو گروه(گروه آزمايشي اول: شامل 23 نفر گروه آزمايش و 23 نفر گروه كنترل و گروه آزمايشي دوم 7 نفر در گروه آزمايشي و 7 نفر در گروه كنترل) قرار گرفتند. متغيير مستقل آموزش رفتارشهروندي سازماني بودكه براي گروه اول شش جلسه و گروه دوم پنج جلسه، و فقط به گروه‌هاي آزمايش ارائه شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS. تحليل شد. نتايج نشان دادكه آموزش رفتار شهروندي سازماني در گروه دوم تعهد سازماني،تعهدعاطفي و تعهد هنجاري ، به جزء تعهد مداوم را افزايش داده است اما در گروه اول به جزء تعهد مداوم اثر بخش نبوده است.

واژه هاي کليدي: رفتار شهروندي سازماني، تعهد سازماني