تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : قصه جلالي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

تاريخ دفاع : 28/7/86

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

تأثير معناسازي در كار بر شادي شغلي و فرسودگي شغلي كارمندان دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش ، بررسي تأثير معنا سازي در كار بر شادي شغلي و فرسودگي شغلي كار مندان دانشگاه اصفهان مي باشد. نمونه اين تحقيق ، 66نفر از كارمندان در دسترس دانشگاه اصفهان بودند ؛ كه به صورت گمارش تصادفي در دو گروه آزمايش (‌33 نفر )‌و كنترل (‌33نفر)‌ جايگزين شدند . متغير هاي وابسته در اين پژوهش شادي شغلي و فرسودگي شغلي بودند كه با آزمون شادي شغلي و فرسودگي شغلي ارزيابي شدند . متغير مستقل اين آموزش ،‌معنا سازي در كار بود كه در پنج جلسه تنظيم و به گروه آزمايش آموزش داده شد .پس از جمع آوري داده ها ،‌ داده ها بااستفاده از نرم افزار SPSS تحليل شد . نتايج نشان داد كه آموزش معنا سازي در كار ، شادي شغلي را بطور معني داري افزايش داده است و خستگي عاطفي را بطور معني داري كاهش و عملكرد شخصي را به طور معني داري افزايش داده است . اما بر مسخ شخصيت تأثير معني داري نداشته است.

واژه هاي کليدي: معنا سازي در كار، شادي شغلي، فرسودگي شغلي