تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاطمه طاهرپور

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجايي پور

تاريخ دفاع : 23/12/86

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : عبدالرسول جمشيديان

بررسي ميزان کاربست مؤلفه هاي مديريت فرا نوگرا در مديريت دانشگاه اصفهان و علوم پزشکي اصفهان

چكيده

هدف از پژوهش حاضر "بررسي ميزان کاربست مؤلفه هاي مديريت فرانوگرا در مديريت دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي 86-85 " بود. در بسياري از متون مربوطه اين مؤلفه ها در غالب عبارات "نوآوري و ابتکار"، "ترغيب"، "هم آفريني"، "خود کنترلي" و "سازماندهي فعال" مطرح شده است. روش مورد استفاده جهت انجام اين پژوهش، روش توصيفي- پيمايشي و جامعه آماري اين پژوهش کليه اعضاء هيات علمي تمام وقت دانشگاه اصفهان و علوم پزشکي در سال تحصيلي 86-85 بوده است. جامعه آماري شامل 1068 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم، 130 نفر از اعضاي هيات علمي به عنوان نمونه، انتخاب و به منظور جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه اي محقق ساخته، شامل 46 گويه که در مقياس پنج درجه اي ليکرت و با توجه به ويژگي هاي جمعيت شناختي (جنسيت، گروه تحصيلي، مرتبه علمي، سابقه خدمت، دانشگاه محل خدمت و محل اخذ آخرين مدرک تحصيلي) تنظيم شده بود، و ضريب پايايي آن 92/0 بدست آمد، در اختيار آنان گذاشته شد. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون هاي آماري t تک متغيره ، تحليل واريانس يک راهه و t² هتلينگ استفاده شد. نتايج حاصل، نشان داد که بر اساس t مشاهده شده، کليه مؤلفه ها، در وضعيت موجودکمتر از سطح متوسط و در وضعيت مطلوب بيشتر از سطح متوسط بود. ضمنا نتايج آزمون t² هتلينگ نشان داد که در وضعيت موجود ميزان کاربست مؤلفه خودکنترلي بيشتر از ساير مؤلفه ها و ميزان کاربست مؤلفه نوآوري کمتر از ساير مؤلفه ها بوده است ، در حالي که آزدمودني ها ميزان مطلوبيت مؤلفه هم آفريني را بيشتر از ساير مؤلفه ها ارزيابي نموده اند. تفاوت معناداري بين نظرات اعضاي هيات علمي برحسب ويژگي هاي دموگرافيک مشاهده نشد.

واژه هاي کليدي: دانشگاه، مديريت آموزش عالي، مديريت فرانوگرا