تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : صديقه عليمرداني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمود جلالي- دکتر ايران باغبان

تاريخ دفاع : 25/12/86

رشته و گرايش : مطالعات زنان

استاد مشاور : دکتر مريم فاتحي زاده

نقش داوري در حل و فصل اختلافات خانوادگي زوجين متقاضي طلاق (مطالعه‌‌ي مورد شهر اصفهان)

چكيده

هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير فرآيند داوري بر کاهش تعارضات زناشويي و ميل به طلاق زوجين متقاضي طلاق و مقايسه‌ي آن با فرآيند مشاوره مي‌باشد. در اين راستا 15 زوج داوري و 15 زوج مشاوره به صورت نمونه‌ي در دسترس از زوجين مراجعه‌کننده به مرکز "مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق" سازمان بهزيستي شهر اصفهان مورد ارزيابي قرار گرفتند. روش پژوهش شامل سه روش 1) توصيفي از نوع پيمايش 2) نيمه تجربي از نوع پيش آزمون- پس آزمون 3) مطالعه‌ي اسنادي (کتابخانه‌اي) بوده است. فرضيه‌هاي پژوهش عبارتند از: 1- داوري بر کاهش تعارضات زناشويي زوجين متقاضي طلاق مؤثر است.2- تأثير داوري بر کاهش تعارضات زناشويي زوجين متقاضي طلاق بر حسب جنسيت متفاوت است. 3-داوري بر کاهش ابعاد تعارضات زناشويي زوجين متقاضي طلاق مؤثر است.  4 - تأثير داوري بر كاهش ابعاد تعارضات زناشويي زوجين متقاضي طلاق بر حسب جنسيت متفاوت است. 5- داوري بر کاهش ميل به طلاق زوجين متقاضي طلاق مؤثر است.6- تأثير داوري بر کاهش ميل به طلاق زوجين متقاضي طلاق بر حسب جنسيت متفاوت است.7-  مشاوره در کاهش تعارضات زناشويي زوجين متقاضي طلاق مؤثر است.8 - تأثير مشاوره بر کاهش تعارضات زناشويي زوجين متقاضي طلاق بر حسب جنسيت متفاوت است.9 - مشاوره بر کاهش ابعاد تعارضات زناشويي زوجين متقاضي طلاق مؤثر است. 10- تأثير مشاوره بركاهش ابعاد تعارضات زناشويي زوجين متقاضي طلاق بر حسب جنسيت متفاوت است. 11- مشاوره برکاهش ميل به طلاق زوجين متقاضي طلاق مؤثر است12. - تأثير مشاوره بر کاهش ميل به طلاق زوجين متقاضي طلاق بر حسب جنسيت متفاوت است. جهت تجزيه و تحليل نتايج از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتايج حاکي از آن بود که فرآيند داوري بر کاهش تعارضات زناشويي و ابعاد آن و ميل به طلاق زوجين متقاضي طلاق مؤثر نبوده است (p>0.05). در صورتي که فرآيند مشاوره بر کاهش تعارضات زناشويي و ابعاد آن و ميل به طلاق زوجين مؤثر بوده است (p<0.05). در هيچ يک از فرآيندهاي داوري و مشاوره تفاوتي در تاثير بر حسب جنسيت مشاهده نشد (p>0.05).

واژه‌هاي كليدي: تعارضات زناشويي، مطالعات زنان، حکميت درقرآن، داوري.