تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/3/77

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر احمدعلي فروغي ابري

نام و نام خانوادگي : شهريار رنجبري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دكتر قربانعلي‌ سليمي

بررسي‌ نگرش‌ مديران‌ و روساي‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ هرمزگان‌ در مورد عوامل‌ موثر در بالابردن‌ كارآئي‌ ادارات‌ مربوط‌

چكيده

امروزه‌ آموزش‌ و پرورش‌ از اركان‌ مهم‌ پيشرفت‌ و توسعه‌ هرجامعه‌اي‌ محسوب‌ و نقش‌ مهمي‌ در تربيت‌ نيروي‌ انساني‌ ماهر و متخصص‌ و پرورش‌ انسانهاي‌ بافرهنگ‌ به‌ عهده‌ دارد. اين‌ درصورتي‌ است‌ كه‌ مديران‌ آن‌ از جمله‌ مديران‌ اجرائي‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ براي‌ ايفاي‌ رسالت‌ خود بايد افراد كارآمدي‌ باشند تا درتحقق‌ اهداف‌ واحدهاي‌ آموزشي‌ و بازدهي‌ و كارآئي‌ بيشتر به‌ موفقيت‌ دست‌ يابند. براي‌ اين‌ منظور پژوهش‌ حاضر به‌ بررسي‌ نگرش‌ مديران‌ و روساي‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ هرمزگان‌ در مورد عوامل‌ موثر دربالا بردن‌ كارآئي‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ پرداخته‌ است‌.

سئوالهاي‌ اساسي‌ پژوهش‌ عبارتند از:

-برخورداري‌ مديران‌ اجرائي‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ هرمزگان‌ از مهارت‌ روابط‌ انساني‌ ازدياد كارائي‌ ادارات‌ را موجب‌ مي‌شود؟

-برخورداري‌ مديران‌ اجرائي‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ هرمزگان‌ از مهارتهاي‌ فني‌ ازدياد كارآئي‌ ادارات‌ را موجب‌ مي‌شود؟

-برخورداري‌ مديران‌ اجرائي‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ هرمزگان‌ از مهارتهاي‌ ادراكي‌ ازدياد كارآئي‌ ادارات‌ را موجب‌ مي‌شود؟

-برخورداري‌ مديران‌ اجرائي‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ هرمزگان‌ از مهارتهاي‌ طراحي‌ ازدياد كارآئي‌ ادارات‌ را موجب‌ مي شود؟

-آيا بين‌ نگرش‌ مديران‌ و روساي‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ هرمزگان‌ از مهارتهاي‌ مذكور(انساني‌، فني‌، ادراكي‌ و طراحي‌) تفاوت‌ معني‌داري‌ وجود دارد؟

هدف‌ اساسي‌ و كاربردي‌ پژوهش‌ آن‌ است‌ كه‌ با استفاده‌ از نگرش‌ مديران‌ و روساي‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌، مسئولين‌ امر را درجهت‌ تدوين‌ برنامه‌هاي‌ لازم‌ به‌ منظور افزايش‌ كارآئي‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ و نيز نحوه‌ انتخاب‌ مديران‌ ياري‌ دهد.

دراين‌ پژوهش‌ كه‌ از روش‌ توصيفي‌-پيمايشي‌ استفاده‌ شده‌ است‌، جامعه‌ آماري‌ متشكل‌ از دوبخش‌ مديران‌ مدارس‌ سه‌ دوره‌ تحصيلي‌(1440 نفر) و روساي‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ هرمزگان‌(19 نفر) بوده‌ است‌ كه‌ از ميان‌ مديران‌ مدارس‌ به‌ شيوه‌ نمونه‌گيري‌ طبقه‌اي‌ تصادفي‌ تعداد 215 نفر متناسب‌ با حجم‌ جامعه‌ آماري‌ درنواحي‌ نوزدگانه‌ استان‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ انتخاب‌ گرديدند كه‌ با احتساب‌ 19 نفر رئيس‌ اداره‌، درمجموع‌ حجم‌ نمونه‌ 234 نفر مي‌باشد.

ابزار گردآوري‌ اطلاعات‌ نيز، پرسشنامه‌اي‌ مشتمل‌ بر 60 سئوال‌ بسته‌ پاسخ‌ و يك‌ سئوال‌ بازپاسخ‌ بوده‌ كه‌ براساس‌ مقياس‌ پنج‌ درجه‌اي‌ ليكرت‌ تنظيم‌ شده‌ است‌.

تجزيه‌ و تحليل‌ داده‌ها براساس‌ روشهاي‌ آماري‌ توصيفي‌ و استنباطي‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. درسطح‌ توصيفي‌ با استفاده‌ از مشخصه‌هاي‌ آماري‌ مانند فراواني‌، درصد، ميانگين‌ و انحراف‌ معيار به‌ تجزيه‌ و تحليل‌ اطلاعات‌ پرداخته‌ و در سطح‌ استنباطي‌ متناسب‌ با سطح‌ سنجش‌ داده‌ها و مفروضات‌ اساسي‌ مطرح‌ شده‌ در آزمونها، از آزمونهاي‌ پارامتريك‌ و غير پارامتريك‌ نظير آزمون‌ t تك‌ متغيره‌، آزمون‌ t با دوگروه‌ مستقل‌، آزمون‌ تحليل‌ و اريانس‌ و آزمون‌ كروسكال‌-واليس‌ استفاده‌ شده‌ است‌.

يافته‌هاي‌ تحقيق‌ نشان‌ داد كه‌ برخورداري‌ مديران‌ اجرائي‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ از مهارتهاي‌ انساني‌، فني‌، ادراكي‌ و طراحي‌ موجب‌ بالارفتن‌ كارآئي‌ ادارات‌ مذكور مي‌شود. به‌ عبارت‌ ديگر تمامي‌ فرضيه‌ها تائيد شد. همچنين‌ بين‌ نظرات‌ پاسخگويان‌ اعم‌ از زن‌ و مرد، با سابقه‌هاي‌ خدمت‌ طول‌ دوره‌ و مديريت‌ متفاوت‌ و نيز تحصيلات‌ مختلف‌ به‌ جز در مورد مهارت‌ انساني‌ كه‌ بين‌ نظرات‌ گروههاي‌ مورد مطالعه‌ و با تحصيلات‌ مختلف‌ تفاوت‌ معني‌دار بود( يعني‌ اينكه‌ تاثير اين‌ مهارت‌ دربالارفتن‌ كارآئي‌ را به‌ يك‌ اندازه‌ ندانسته‌اند)، درمابقي‌ مهارتها تفاوت‌ معني‌داري‌ مشاهده‌ نشد. به‌ عبارت‌ ديگر همه‌ آنها تاثير اين‌ مهارتها را در افزايش‌ كارآئي‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ يك‌ اندازه‌ دانسته‌اند.