تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 13/12/76

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دكتر قربانعلي‌ سليمي‌

نام و نام خانوادگي : حسين سليماني اصفهاني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

بررسي‌ شيوه‌هاي‌ برخورد بااختلالات‌ رفتاري‌ دانش‌ آموزان‌ دبيرستانهاي‌ پسرانه‌ از ديدگاه‌ مديران‌ و معلمان‌

چكيده

در برخورد با انواع‌ اختلالات‌ كرداري‌ روشهاوشيوه‌هاي‌ مختلفي‌ بكار گرفته‌ مي‌شود. اين‌ شيوه‌ها تابع‌ نوع‌ اختلال‌ و متغيرهايي‌ نظير شغل‌، سابقه‌ كار، نوع‌ مدرسه‌ و در بعضي‌ موارد ناحيه‌ آموزشي‌ است‌.

براساس‌ بررسيهاي‌ بعمل‌ آمده‌ روشهاي‌ آگاهي‌ دادن‌، نصيحت‌ كردن‌، تذكر و اخطار شفاهي‌ بطور خصوصي‌ و معرفي‌ دانش‌ آموز به‌ ستادهاي‌ تربيتي‌ كاربرد بيشتري‌ داشته‌اند. روشهاي‌ اخراج‌ يا انتقال‌ به‌ مدرسه‌ ديگر، تهديد و تنبيه‌ و بي‌ اعتنائي‌ نسبت‌ به‌ رفتار دانش‌ آموز، از كمترين‌ ميزان‌ كاربرد برخوردار بوده‌اند.

بررسي‌ مقايسه‌اي‌ شيوه‌هاي‌ برخورد با انواع‌ اخنلالات‌ كرداري‌ و ملاحظه‌ متغيرهاي‌ مورد بررسي‌، نشان‌ مي‌دهد كه‌ شيوه‌ ارشادي‌ در تمام‌ موارد نسبت‌ به‌ ساير شيوهها كاربرد وسيعتري‌ دارد. موارد افتراقي‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

دربرخورد با اختلال‌ «پرخاشگري‌»:

مديران‌ تاكيد بيشتري‌ بر شيوه‌ انضباطي‌ داشته‌اند.

دربرخورد با اختلال‌«نقض‌ قوانين‌ و مقررات‌ و تخريب‌ اموال‌ مدرسه‌»:

مديران‌ و معاونين‌ بيش‌ از معلمان‌ برشيوه‌ انضباطي‌ تاكيد نموده‌اند. پاسخ‌ دهندگان‌ داراي‌ سابقه‌ كار(14-5)سال‌ و مدارس‌ تحت‌ پوشش‌ ناحيه‌2 آموزش‌ و پرورش‌ نيز بركاربرد اين‌ شيوه‌ همرائي‌ بيشتري‌ داشته‌اند.

دربرخورد با اختلال‌«گريز از مدرسه‌»:

مديران‌ و معاونين‌ مدارس‌ بيش‌ از معلمين‌ برشيوه‌ عدم‌ مداخله‌ تاكيد نموده‌اند. پاسخ‌ دهندگان‌ داراي‌ سابقه‌ كار(14-5) سال‌ و مدارس‌ تحت‌ پوشش‌ نواحي‌ 1 و2 آموزش‌ وپرورش‌ نيز بركاربرد اين‌ شيوه‌ تاكيد بيشتري‌ نموده‌اند.

دربرخورد با«اختلال‌ پوشش‌ و آرايش‌ نامناسب‌»:

مديران‌ بر شيوه‌ عدم‌ مداخله‌ و معاونين‌ برشيوه‌ انضباطي‌ تاكيد بيشتري‌ داشته‌اند. دارندگان‌ سابقه‌ كار(14-5) سال‌ نيز بركاربرد اين‌ شيوه‌ بيش‌ از ديگران‌ تاكيد نموده‌اند.

يافته‌هاي‌ تحقيق‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ مدارس‌ غير انتفاعي‌ و نمونه‌ مردمي‌ شيوه‌هاي‌ سه‌ گانه‌ برخورد را بطور يكسان‌ بكار مي‌گيرند. بين‌ معلمين‌ دروس‌ علوم‌ انساني‌ و دروس‌ علوم‌ پايه‌ در شيوه‌ برخورد با انواع‌ اختلالات‌ كرداري‌ تفاوت‌ عمده‌اي‌ وجود ندارد. آنان‌ در درجه‌ اول‌ از شيوه‌ ارشادي‌ و سپس‌ از شيوه‌هاي‌ انضباطي‌ و عدم‌ مداخله‌ استفاده‌ مي‌نمايند.