تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/7/76

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دكتر قربانعلي‌ سليمي‌-دکتر مختار ملک پور

نام و نام خانوادگي : مهري عابداصفهاني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر هوشمند سعيدي

بررسي‌ نظرات‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ و دانشجويان‌ دبيري‌ دانشگاه‌ اصفهان‌ درباره‌ ميزان‌ استفاده‌ از طراحي‌ آموزشي‌

چكيده

هدف‌ از انجام‌ اين‌ تحقيق‌، تعيين‌ ميزان‌ استفاده‌ از طراحي‌ آموزشي‌ در دانشگاه‌ اصفهان‌ براي‌ يافتن‌ پاسخ‌ به‌ پرسشهاي‌ پژوهشي‌ زير بوده‌ است‌:

1)اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ در جريان‌ آموزش‌ به‌ چه‌ ميزاني‌ از طراحي‌ آموزشي‌ استفاده‌ مي‌كنند؟

2)آيا بين‌ نظرات‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ و دانشجويان‌ در باره‌ ميزان‌ استفاده‌ از طراحي‌ آموزشي‌ تفاوتي‌ وجود دارد؟

3)آيا بين‌ نظرات‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ درباره‌ ميزان‌ استفاده‌ از طراحي‌ آموزشي‌ باتوجه‌ به‌ متغيرهاي‌ فردي‌(جنس‌، مدرك‌ و رشته‌ تحصيلي‌، سنوات‌ تدريس‌، گذراندن‌ دوره‌هاي‌ روشها و فنون‌ تدريس‌) تفاوتي‌ وجود دارد؟

4)آيا بين‌ نظرات‌ دانشجويان‌ درباره‌ ميزان‌ استفاده‌ از طراحي‌ آموزشي‌ باتوجه‌ به‌ متغيرهاي‌ فردي‌(جنس‌ و رشته‌ تحصيلي‌) تفاوتي‌ وجود دارد؟

داده‌هاي‌ مورد استفاده‌ در اين‌ مطالعه‌، از طريق‌ پرسشنامه‌ خود ساخته‌اي‌ با45 سئوال‌ بسته‌ پاسخ‌، منطبق‌ برالگوي‌ طراحي‌ آموزشي‌ ديك‌ و كاري‌، توسط‌70 نفر از اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ و200 نفر از دانشجويان‌ دبيري‌ دانشكده‌هاي‌ علوم‌ تربيتي‌ و روانشناسي‌، ادبيات‌ و علوم‌ انساني‌، زبانهاي‌ خارجه‌ و علوم‌ پايه‌ در سال‌ تحصيلي‌ 76-1375 جمع‌آوري‌ شد و ميزان‌ استفاده‌ از طراحي‌ آموزشي‌ در6 بعد زير مورد بررسي‌ قرار گرفت‌:

1)شناسائي‌ و تفهيم‌ اهداف‌ آموزشي‌

2)انجام‌ تحليل‌ آموزشي‌

3)شناسائي‌ ويژگيها و رفتارهاي‌ ورودي‌ يادگيرندگان‌

4)بكارگيري‌ راهبردهاي‌ آموزشي‌ مناسب‌

5)بكارگيري‌ مواد و رسانه‌هاي‌ آموزشي‌ مناسب‌

6)طرح‌ و اجراي‌ ارزشيابيهاي‌ آموزشي‌

درپاسخ‌ به‌ پرسشهاي‌ 1و2 يافته‌هاي‌ اين‌ پژوهش‌ نشان‌ داد كه‌ از نظر دانشجويان‌، در دانشگاه‌ اصفهان‌، بندرت‌ از طراحي‌ آموزشي‌ استفاده‌ مي‌شود. و از نظر اعضاي‌ هيات‌ علمي‌، در دانشگاه‌ اصفهان‌ معمولا" از طراحي‌ آموزشي‌ استفاده‌ مي‌شود، كه‌ اين‌ اخنلاف‌ از نظر آماري‌ معني‌دار بود.

درپاسخ‌ به‌ پرسشهاي‌ 3و4، يافته‌هاي‌ اين‌ پژوهش‌ نشان‌ داد كه‌ از نظر اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌، ميزان‌ استفاده‌ از طراحي‌ آموزشي‌، بيشتر از اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ رشته‌هاي‌ علوم‌ انساني‌ ارزيابي‌ شده‌ است‌. ولي‌ بين‌ نظرات‌ دانشجويان‌ رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و علوم‌ انساني‌ درباره‌ ميزان‌ استفاده‌ از طراحي‌ آموزشي‌ اختلاف‌ معني‌داري‌ مشاهده‌ نشد.

همچنين‌ يافته‌هاي‌ حاصل‌ از پژوهش‌ نشان‌ داد كه‌ بين‌ نظرات‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ درباره‌ ميزان‌ استفاده‌ از طراحي‌ آموزشي‌ باتوجه‌ به‌ متغيرهاي‌ جنس‌، سنوات‌ تدريس‌، مدرك‌ تحصيلي‌، گذراندن‌ دوره‌هاي‌ بازآموزي‌ روشها و فنون‌ تدريس‌ تفاوت‌ معني‌داري‌ مشاهده‌ نشد.

درمقايسه‌ به‌ عمل‌ آمده‌ بين‌ ميزان‌ استفاده‌ از ابعاد مخنلف‌ طراحي‌ آموزشي‌، يافته‌ها نشان‌ داد كه‌ هم‌ از نظر دانشجويان‌ و هم‌ از نظر اعضاي‌ هيات‌ علمي‌، ميزان‌ استفاده‌ از بعد"بكارگيري‌ راهبردهاي‌ آموزشي‌ مناسب‌"، بيشتر از ساير ابعاد طراحي‌ و ميزان‌ استفاده‌ از بعد" بكارگيري‌ مواد و رسانه‌هاي‌ آموزشي‌"، كمتر از ساير ابعاد طراحي‌ آموزشي‌، ارزيابي‌ شده‌ است‌.