تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : الهه احمدي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري

تاريخ دفاع : 12/9/87

رشته و گرايش : روانشناسي صنعتي سازماني

استاد مشاور : دکتر حسين سماواتيان

بررسي رابطة جوّ سازماني موجود و مطلوب با انواع تعهد سازماني و خشنودي شغلي به منظور ارائه الگو در كاركنان سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

چكيده

هدف اصلي اين پژوهش تعيين ميزان رابطة جوّ سازماني موجود و مطلوب با تعهد سازماني و خشنودي شغلي به منظور ارائه الگويي براي سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان بوده است. جامعة آماري اين پژوهش را 456 نفر از كاركنان اين سازمان در سال 1386 تشكيل داده اند كه از ميان آنان بر اساس نمونه گيري طبقه اي تعداد 187 نفر به عنوان نمونة آماري انتخاب شدند. به منظور سنجش متغيرهاي اين پژوهش از سه پرسش نامة جوّ سازماني دسلر، تعهد سازماني بالفور و وكسلر و زيرمقياس خشنودي شغلي لي از پرسش نامة شناخت شغلي او استفاده گرديد. پايايي (آلفاي كرونباخ) هر سه ابزار در سطح مطلوب به دست آمده است. پس از تجزيه و تحليل داده ها با روش هاي آماري توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار SPSS16، مشخص شد كه جوّ سازماني موجود با انواع تعهد سازماني و خشنودي شغلي رابطة معنادار دارد (05/0>P). نتيجه گيري كلّي از اين پژوهش آن است كه اگر جوّ سازمان در سطح مناسبي قرار داشته باشد،‌ مي تواند در خشنودي شغلي و تعهد سازماني كاركنان نقش بسزايي داشته باشد. لذا مديريت به علّت موقعيت و مقام سازماني نقش بسيار مهمي در شكل گيري و بهبود جو دارد. ارزش ها، اعتقادات و رفتارهاي مدير بر رفتار ديگران تأثير مي گذارد.

واژه هاي کليدي: جوّ سازماني موجود و مطلوب، تعهد سازماني، خشنودي شغلي