تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فهيمه زارعي شمس آبادي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري

تاريخ دفاع : 5/9/87

رشته و گرايش : روانشناسي صنعتي سازماني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

رابطه شخصيت پويا با نيات كارآفريني و موفقيت كارراهه در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

چكيده

از آنجايي که داشتن خلاقيت و نيات کارآفريني و همچنين موفقيت در كارراهه و احساس رضايت از كارراهه در محيط هاي كاري در پيشبرد اهداف سازمان بسيار اهميت دارند و از سويي متغيرهاي تفاوت هاي فردي زيادي با آنان مرتبط مي باشند؛ بنابراين مسأله اصلي در اين پژوهش تعيين نقش شخصيت پويا بر نيات کارآفريني و موفقيت کارراهه ذهني و عيني بود. مطالعه حاضر از نوع تحقيقات توصيفي از نوع همبستگي (رابطه اي) بوده است. نمونه ي اين پژوهش 308 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در تابستان 1387 بوده اند، که از طريق روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات عبارت بودند از: مقياس شخصيت پويا (PPS)، مقياس نيات کار آفريني کرانت و شاپيرو، مقياس خشنودي کار راهه، فرم بررسي شخصيت جکسون (PRF) براي سنجش انگيزش پيشرفت، مقياس ميل پيشرفت در کار راهه. پايايي تمامي ابزارها بالاي 7/0 بوده است. نتايج رگرسيون سلسله مراتبي نشان مي دهد که در مرحله ي اول مجذور ضريب همبستگي 24/0 است يعني 24 درصد واريانس بين متغيرهاي کنترل و نيات کارآفريني مشترک است و در مرحله ي دوم وقتي شخصيت پويا به معادله اضافه مي گردد اين ميزان به 3/0 افزايش مي يابد يعني رابطه ي خالص بين شخصيت پويا و نيات کارآفريني 06/0 مي باشد و ميزان اين تأثير معنادار است(0001/0 =p). همچنين رابطه ي خالص بين شخصيت پويا و موفقيت کار راهه ذهني 02/0 مي باشد که اين ميزان تأثير معنادار است(004/0=p) و رابطه ي خالص بين شخصيت پويا و موفقيت کار راهه عيني ناچيز در حدود 01/0 مي باشدكه اين ميزان تأثير نيز معنادار است(028/0=p). نتايج اين تحقيق و ساير تحقيقات نشان مي دهدکه شخصيت پويا رابطه ي مهم و بسيار زيادي با متغيرهاي فردي و محيطي متعدد دارد. از اين جهت، شناسايي اين افراد مي تواند تأثير بسزايي در عملكرد و پيشبرد اهداف سازماني داشته باشد.

واژه هاي كليدي: شخصيت پويا، نيات كارآفريني، موفقيت کارراهه عيني، موفقيت كارراهه ذهني.