تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سحر جهانبخش گنجه

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدرضا عريضي- دکتر حسين مولوي

تاريخ دفاع : 22/8/87

رشته و گرايش : روانشناسي صنعتي سازماني

استاد مشاور : دکتر ابوالقاسم نوري

اثر (رابطه) تقاضاها و كنترل شغلي در طراحي شغل بر فشار رواني در شغل و سلامت ذهن كاركنان شرکت پتروشيمي اصفهان

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي رابطه‌ي بين ميزان تقاضاها و کنترل شغلي با فشار رواني در شغل و سلامت ذهن كاركنان است. جامعه‌ي آماري پژوهش حاضر، كليه‌ي كاركنان شركت پتروشيمي اصفهان است كه از اين تعداد 151 نفر به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. روش تحقيق استفاده شده از نوع رابطه اي است و براي جمع آوري اطلاعات پژوهش، از پرسشنامه‌هاي طراحي شغل وال، جکسون و مولارکي (1995)، فشار رواني در شغل اليوت (1994) و سلامت ذهن مولوي (1387) استفاده شده است. داده‌هاي حاصل با استفاده از روش‌هاي آماري تحليل مانواي تك گروهي و تحليل رگرسيون چندگانه، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در نهايت نتايج نشان داد كه بين تقاضاهاي شغلي و فشار رواني در شغل رابطه‌ي مثبت و معنادار (15/0=Beta و 02/0= sig)، بين تقاضاهاي شغلي و عاطفه مثبت رابطه مثبت و معنادار (19/0=Beta و 01/0= sig)، بين کنترل شغلي و فشار رواني در شغل رابطه‌ي منفي و معنادار (36/0- =Beta و 00/0= sig)، بين کنترل شغلي و سلامت ذهن رابطه‌ي مثبت و معنادار (34/0= Beta و 00/0= sig)، بين كنترل شغلي و عاطفه مثبت رابطه مثبت و معنادار (27/0=Beta و 01/0= sig)،  بين كنترل شغلي و عاطفه منفي رابطه منفي و معنادار (31/0-=Beta و 01/0=sig) وجود دارد. همچنين در اين پژوهش، ميزان فشار رواني در شغل و سلامت ذهن در سه گروه كاري عملياتي، پشتيباني و ستادي، با استفاده از روش تحليل واريانس يك راهه، مورد مقايسه قرار گرفتند و نتايج نشان داد كه بين گروه‌هاي كاري، از نظر فشار رواني در شغل و ميزان سلامت ذهن تفاوت معنادار وجود دارد.

واژه‌هاي كليدي: تقاضاهاي شغلي، کنترل شغلي، فشار رواني در شغل، سلامت ذهن، طراحي شغل